facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przetarg na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

ogłasza pisemny przetarg
na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy
ul. Studenckiej 19

 

Przedmiotem przetargu jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul. Studenckiej 19, składającej się z działek o nr: 1/3 karta mapy 99 i 88/36 karta mapy 89 obręb 0003 Ligota o łącznej powierzchni 6437 m², zabudowanych budynkiem po byłym Domu Studenta nr 3 o powierzchni całkowitej 5098,02 m² oraz kubaturze 17960 m³, objętych księgą wieczystą KW nr  KA1K/00077502/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek wolnostojący, 5. kondygnacyjny, dwusegmentowy ze wspólną klatką schodową,  niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczna, wod-kan, C.O. gazową, teletechniczną, wentylacji grawitacyjnej, alarmowej i ppoż. Budynek zabezpieczony jest przed działaniem szkód górniczych – 4 dylatacje poprzeczne oraz ściągi poprzeczne po przekątnej modułu ław fundamentowych. Od strony zachodniej działka zagospodarowana jest podjazdem do recepcji i małym parkingiem. Od strony wschodniej działka zakrzewiona i zalesiona, bez zagospodarowania.

Centralne ogrzewanie zasilane jest z wymiennikowni ciepła znajdującej się przy budynku Domu Studenta nr 2 przy ul Studenckiej 17 (budynek położony obok budynku przy ul. Studenckiej 19), podłączonej do sieci Tauron Ciepło. Uniwersytet wyrazi zgodę na korzystanie z ciepła dostarczanego z ww. wymiennikowni na podstawie odrębnej umowy.

Budynek zasilany jest w energię elektryczną z rozdzielni znajdującej się w odrębnym budynku.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dla nieruchomości nie został uchwalony przez Radę Miejską w Katowicach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice” przedmiotowy teren położony jest w strefie oznaczonej Ł.63 U/Zu3 ( obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną położone wzdłuż Alei Górnośląskiej , w Janowie, w Ligocie i Ochojcu).

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego konkursu wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej RP

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Przetarg: nieruchomość w Katowicach ul. Studencka 19” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 (pokój nr 31) do dnia 7-06-2018 do godz. 9.30.

Przystępujący do przetargu powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
    i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  3. złożyć oświadczenie o gotowości do zawarcia umowy notarialnej w terminie do 60 dni od daty otrzymania informacji o wygraniu przetargu i przyjęciu oferty przez sprzedającego
  4. Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna przetargu ) nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 7-06-2018 o godz.10.00 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki przetargu można otrzymać w Administracji Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ligocie, ul. Studencka 17 (pokój nr 9) lub w Dziale ds. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 67), 32 3592250 oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach –  http://www.us.edu.pl.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Osiedla Akademickiego w Katowicach Ligocie (p. Tomasz Skołucki, tel. 32 204-58-88 ) w godz. 8.00 do 15.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z wybranym oferentem.

Postepowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zdjęcia: 

Zdjęcie nr 1 – budynek w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Zdjęcie nr 2 – budynek w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Zdjęcie nr 3 – budynek w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Zdjęcie nr 4 – budynek w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Zdjęcie nr 5 – budynek w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Zdjęcie nr 6 – budynek w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Zdjęcie nr 7 – budynek w Katowicach przy ul. Studenckiej 19

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.