facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt kierowany przez prof. Mariana Palucha dofinansowany w konkursie MAESTRO 10

 prof. Marian Paluch

Projekt badawczy kierowany przez prof. zw. dr. hab. Mariana Palucha, dyrektora Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, został dofinansowany w konkursie Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 10 adresowanym do doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.

„Symulacyjne i eksperymentalne badania cieczy tworzących szkła w oparciu o nową strategię efektywnego modelowania molekularnego” to tytuł dofinansowanego projektu, w ramach którego analizowane będą nowe modelowe układy odzwierciedlające cechy rzeczywistych cząsteczek. Planowane badania dostarczą wskazówek do przewidywania fizycznych własności systemu wyłącznie w oparciu o chemiczną strukturę cząsteczek, a otrzymane wyniki mają przyczynić się do unifikacji chemii i fizyki cieczy przechłodzonych.

Zespół prof. Mariana Palucha sprawdzi między innymi, w jaki sposób architektura molekuł, przestrzenny rozkład ich ładunku oraz ich sztywność wpływają na strukturalne, dynamiczne i termodynamiczne własności całych systemów. Na podstawie otrzymanych wyników naukowcy planują następnie określić, które wewnątrzcząsteczkowe własności są najbardziej istotne dla procesów charakterystycznych dla cieczy przechłodzonych, w tym: krystalizacji, wzrostu dynamicznej heterogeniczności podczas ochładzania układu czy skalowania gęstościowego. Dzięki temu możliwe stanie się ujednolicenie rezultatów otrzymanych dla cieczy prostych i rzeczywistych materiałów, co w konsekwencji pozwoli zrozumieć naturę badanych procesów. Aby osiągnąć wyznaczony cel, w ramach projektu przeprowadzone zostaną eksperymentalne weryfikacje wyników symulacji komputerowych.

Prof. Marian Paluch wraz ze swoim zespołem badawczym pracuje nad technikami wysokociśnieniowymi w badaniu dynamiki molekularnej w skondensowanej materii, ładowania ładunku w cieczach jonowych, przejściach fazowych i kinetyce krystalizacji. Przez dwa lata pracował w Instytucie Badań Polimerów, w zespole prof. E.W. Fischera w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pełnił też funkcję profesora wizytującego w Naval Research Laboratory w Waszyngtonie, Uniwersytecie w Akron, Uniwersytecie Hebrajskim, Uniwersytecie w Pizie i Uniwersytecie Tennessee. Jest dyrektorem ŚMCEBI, kieruje także Zakładem Biofizyki i Fizyki Molekularnej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.