facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Jon Ove Hagen gościem Uniwersytetu Śląskiego

27 października 2009 r. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego będzie gościł prof. dr. Jona Ove Hagena. Wizyta odbywa się w ramach VIII edycji festiwalu Nordalia, imprezy prezentującej państwa Półwyspu Skandynawskiego.
Profesor Hagen wygłosi wykład pt. „Lodowce Norwegii – ważny element krajobrazu. (Norwegian glaciers – important element of landscape)”. Odczyt rozpocznie się o godz. 10.00 w auli międzywydziałowej Wydziału Nauk o Ziemi.

O wykładzie:
Norwegia jest krajem, w którym lodowce były i ciągle są ważne z wielu powodów, ewolucja krajobrazu, produkcja energii w elektrowniach wodnych, turystyka i rekreacja, to tylko niektóre z nich. Nie sposób nie wspomnieć również o znaczeniu lodowców dla badań nad zmianami klimatu.

Lodowce tworzyły krajobraz Norwegii w czasie kilku zlodowaceń. Skutki są widoczne wszędzie. Zachodnia część kraju charakteryzuje się długimi i głębokimi fiordami. U-kształtne doliny zostały wycięte w starym, bardziej równinnym krajobrazie sprzed zlodowaceń, którego pozostałości są ciągle widoczne na płaskowyżach górskich (fieldach). We wschodniej części kraju mamy krajobraz o łagodniejszych spadkach, gdzie osady polodowcowe z lądolodów miały wpływ na rozwój gleb a w konsekwencji całego rolnictwa. Obecnie ponad 1500 lodowców ciągle aktywnie przeobraża ten kraj.

Norwegia uzyskuje ponad 90% energii elektrycznej z elektrowni wodnych, a wiele basenów rzecznych, w których utworzono zaporowe zbiorniki wodne jest zasilanych częściowo z lodowców. Dzięki temu norweskie kompanie hydroenergetyczne łożą środki na badania lodowców od ponad 50 lat. Prace badawcze prowadzone są m.in. w celu ustalenia ilości wody magazynowanej w lodowcach w latach zimnych oraz prognozowania ilości wody pochodzącej z topnienia lodowców w latach ciepłych. Długookresowe cykle obserwacyjne dają również obraz reakcji lodowców na zmiany klimatu.

Od czasów małej epoki lodowcowej (Little Ice Age), której kulminacja nastąpiła ok. 1750 roku, lodowce zmniejszyły się wyraźnie. Miały jednak okresy rozrostu, przykładem może być proces zachodzący w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to pewna część jęzorów lodowcowych awansowała. Po roku 2000 wszystkie lodowce topnieją w szybkim tempie.

Opracowanie: Wydział Nauk o Ziemi


Sylwetka naukowca:
Prof. dr Jon Ove Hagen urodził się w 1950 r. w Ringebu w Norwegii. Bakalariat i magisterium w zakresie geografii fizycznej ze specjalnością glacjologia uzyskał na Uniwersytecie w Oslo. Tytuł doktora otrzymał w 1986 r. Pracował jako hydrolog w Norweskiej Administracji Zasobów Wodnych i Energii (NVE), w Norweskim Instytucie Polarnym, a także jako nauczyciel w szkole. Od 1995 roku związał się na stałe z Uniwersytetem w Oslo. Aktualnie jest profesorem w Department of Geosciences i kierownikiem sekcji geografii fizycznej. Jest członkiem wielu prestiżowych międzynarodowych organizacji. Kierował wieloma ekspedycjami glacjologicznymi na Svalbard, Arktykę, prowadził badania na Antarktydzie i na lodowcach Norwegii kontynentalnej. Koordynował i kierował wieloma międzynarodowymi projektami naukowymi. Opublikował ponad 80 prac naukowych, większość w najlepszych światowych czasopismach naukowych. W 2008 r. otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.
Lubi podróże, uprawia sport: biegi, zimą biegi narciarskie, interesuje się fotografią.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.