facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Jolanta Tambor pełnomocnikiem wojewody śląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych

Prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, została pełnomocnikiem wojewody śląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Do jej zadań jako pełnomocnika należeć będzie m.in. koordynowanie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w regionie, w szczególności działalność na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.

Prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor pracuje na Uniwersytecie Śląskim od 1982 r. Jest dyrektorem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pełnomocnikiem JM Rektora ds. współpracy z krajami Azji i Europy Wschodniej, członkiem Komisji Socjolingwistyki Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komisji Kultury Języka PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN. Jej rozprawa habilitacyjna nosi tytuł „Mowa Górnoślązaków oraz jej świadomość językowa i etniczna”. Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. na temat gwary śląskiej.

 


Wywiad z prof. Jolantą Tambor, pełnomocnikiem wojewody śląskiego ds. mniejszości narodo-wych i etnicznych opublikowany przez „Nową Gazetę Śląską” – „Nie jestem politykiem, pełnię funkcję społeczną” (dostęp 17.05.2011 r.).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.