II ogólnouczelniane seminarium nt. Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim