facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pożegnanie JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika

Grafika: wstążka żałobna

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika – JM Rektora Politechniki Gdańskiej, wybitnego specjalisty z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Prof. Jacek Namieśnik przez całe życie zawodowe związany był z Politechniką Gdańską, w latach 1990–1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Chemicznego, w latach 1996–2002 i 2005–2012 – dziekana, a od 1995 roku – kierownika Katedry Chemii Analitycznej. W okresie 2002–2005 oraz 2012–2016 kierował Studium Doktoranckim na Wydziale Chemicznym, a od siedmiu kadencji był członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej. Funkcję rektora tej uczelni sprawował od trzech lat.

Prof. Jacek Namieśnik wyróżniał się aktywnością zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (w kadencji 2016–2020), należał do Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a w latach 2007–2016 pełnił funkcję przewodniczącego tego komitetu. Od 2007 do 2016 roku udzielał się jako członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Był również aktywnym członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych, autorem lub współautorem ponad 800 prac, które ukazały się w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac opublikowanych w innych czasopismach naukowych. W swoim dorobku miał także 10 przyznanych patentów, w tym jeden europejski. Kierował Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego oraz wieloma zespołami badawczymi w ramach grantów przyznanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W 2007 roku Uniwersytet w Bukareszcie przyznał mu tytuł profesora honorowego, a w 2015 roku tytuł doktora honoris causa nadały mu dwie uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Prof. Jacek Namieśnik był wielokrotnie nagradzany zarówno za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych, jak i za działalność dydaktyczną, organizacyjną i społeczną. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – jednym z najwyższych państwowych odznaczeń cywilnych, medalem Wiktora Kemuli przyznanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz medalem Jędrzeja Śniadeckiego – najważniejszym wyróżnieniem, jakie może otrzymać polski chemik.

Od 2017 roku należał do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA), zrzeszającej wybitnych naukowców i artystów z całej Europy i zajmującej się m.in. działalnością na rzecz rozwiązywania problemów stojących przed europejską społecznością.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.