facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji  na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b.

Przedmiotem postepowania jest sprzedaż nieruchomości, położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1 b, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 465/68, k.m. 2 obręb 0001 Chorzów, o powierzchni 14 514 m², zabudowanej budynkami o łącznej powierzchni użytkowej budynków 6 065,56 m². Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Chorzowie księga wieczysta nr KW KA1C/00012490/2. Nieruchomość położona przy Parku Śląskim.

Kupujący nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń. Każdoczesnemu właścicielowi działki 465/68 przysługuje służebność drogowa przez działkę 466/68 (nieruchomość władnąca – działka 465/68, nieruchomość obciążona – działka 466/68).

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi kompleks budynków, zaprojektowanych jako edukacyjne, dostosowanych do pełnienia funkcji edukacyjnych i biurowo – administracyjnych.

Dostępne media – Woda-kanalizacja, Energia elektryczna, Centralne ogrzewanie.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego postępowania wymaga uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „ Negocjacje: nieruchomość w Katowicach ul. Bytkowskiej 1B” należy składać w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12( pokój nr. 31 ) .

 

Przystępujący do negocjacji powinien :

złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
i warunkami postepowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uniwersytet Śląski w Katowicach podejmie negocjacje z każdym oferentem zainteresowanym nabyciem nieruchomości .Warunkiem podjęcia negocjacji przez sprzedającego jest złożenie przez zainteresowanego kupnem oferty na piśmie.

Oferty należy składać w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ( pok.31 ul. Bankowa 12) w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki postępowania można otrzymać w Dziale ds. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 67) , 32 3592250 oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach -  http://www.us.edu.pl

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno- Gospodarczego Wydziału Radia i Telewizji Panią mgr Iloną Eichhorn  tel. 502 622 920) w godz. 9.00 do 14.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z wybranym oferentem.

Postepowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie (pdf, 368 kB)

Budynek przy ul. Bytkowskiej 1

Budynek przy ul. Bytkowskiej 1

Budynek przy ul. Bytkowskiej 1

Budynek przy ul. Bytkowskiej 1

Budynek przy ul. Bytkowskiej 1

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.