facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Cieszynie

Zdjęcie: długopis w dłoni

8 listopada 2018 roku Uniwersytet Śląski gościł uczestników posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ). Spotkanie rektorów polskich i czeskich uczelni stanowiło okazję do omówienia rozwoju współpracy międzyuczelnianej. Obrady poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Konferencji.

Podczas posiedzenia, odbywającego się na terenie kampusu w Cieszynie, poruszone zostały  tematy dotyczące projektów sieciowej współpracy Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczelni pogranicza polsko-czeskiego oraz rozszerzenia KRUŚ. Przedstawione zostało również sprawozdanie z działalności Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) – organu wykonawczego KRUŚ.

W spotkaniu udział wzięli rektorzy sześciu zrzeszonych w KRUŚ uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz Uniwersytetu Ostrawskiego.

Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa exlibrisów w cieszyńskim Muzeum Drukarstwa, część uczestników obrad weźmie również udział w międzynarodowej konferencji „Rok 1918: Polska – Czechy – Słowacja. 100 lat potem. Dialog kultur i społeczeństw wobec przyszłości”, odbywającej się 9 i 10 listopada w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie. Spotkanie otworzą wystąpienia: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka – przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, starosty Powiatu Cieszyńskiego, burmistrza Cieszyna, starosty Českého Těšína, przewodniczącego Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński, przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich oddziału PAN w Katowicach, a także dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Wystąpienie wprowadzające wygłosi prof. Jerzy Buzek.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.