facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z Górnośląskim Parkiem Przemysłowym

2 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w sali 29 budynku rektoratu (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Górnośląskim Parkiem Przemysłowym sp. z o.o.

Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. (GPP) jest firmą, która od 2005 r. przekształca tereny poprzemysłowe, znajdujące się na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich, w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem prośrodowiskowym. Prowadzone przez GPP działania rewitalizacji, czyli nadania terenom zniszczonym przez przemysł nowych wartości użytkowych, realizowane są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, którego przykładem jest budowa energooszczędnego kompleksu biurowego GPP Business Park.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie m.in.:

 • realizacje wspólnych zaakceptowanych przez obie strony projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym,
 • współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego uczelni i/lub biznesowego firmy,
 • promowanie postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim uczelni, w tym wspieranie projektów studentów uczelni,
 • wspieranie merytoryczne i organizacyjne wspólnie zaakceptowanych projektów firmy, które noszą lub mogą nosić znamiona kooperacji nauka – biznes,
 • organizację praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na zasadach uwzględniających wielkość firmy,
 • udział firmy w konsultowaniu programów kształcenia tworzonych w uczelni,
 • udział uczelni w opiniowaniu i współtworzeniu dokumentów firmy z zakresu ochrony środowiska oraz współpracę nad tworzeniem pozytywnego ekologicznego wizerunku firmy,
 • pomoc i koncepcyjne wsparcie przy rewitalizacji biologicznej terenów poprzemysłowych,
 • promowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego,
 • animowanie i tworzenie sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron.
   

Górnośląski Park Przemysłowy sp. z o.o. reprezentował będzie prezes zarządu Mirosław Czarnik, natomiast ze strony uczelni porozumienie podpisze prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.