facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z Gminą Miasta Jaworzna

12 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Gminą Miasta Jaworzna. 

Jaworzno to miasto na prawach powiatu położone na Wyżynie Śląskiej. Jest  głównym miastem Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego. Leży na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. To blisko stutysięczne miasto o jednej z największych powierzchni w województwie (zajmuje 4. miejsce, a w skali kraju – 13.). Jaworzno stanowi część historycznej Małopolski.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie m.in.:

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, w tym badań i analiz w zakresie oceny stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony na terenie Jaworzna;
 • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy rozwojem społecznym i gospodarczym oraz kulturą, tradycją i ochroną zasobów naturalnych Ziemi;
 • realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w tym realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz wzmacniania i/lub odtwarzania zasobów przyrody;
 • organizowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej;
 • współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego Uniwersytetu Śląskiego;
 • promowanie postaw/idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim uczelni, w tym wspieranie projektów studentów;
 • umożliwienie odbywania praktyk studenckich i wolontariatu dla studentów UŚ;
 • organizację staży dla najlepszych studentów i absolwentów UŚ;
 • udział gminy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych, tworzonych na uniwersytecie;
 • angażowanie wykwalifikowanej kadry gminy w prowadzenie zajęć ze studentami;
 • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych akcji, mających na celu kreowanie proekologicznych postaw oraz podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie;
 • podejmowanie działań w celu zachowania różnorodności biologicznej i genetycznej na terenie Jaworzna oraz prowadzenie czynnej ochrony gatunkowej;
 • podejmowanie działań w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego związanego z tradycją górniczą Jaworzna;
 • promowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego;
 • animowanie i tworzenie sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron.

 

Urząd Miasta Jaworzno reprezentować będą: prezydent Jaworzna Paweł Silbert oraz naczelnik Biura ds. Geologii Agnieszka Chećko i inspektor w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji (Wydział Inwestycji Miejskich) Marcin Tosza.

Ze strony uczelni porozumienie podpisze prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska reprezentować będzie prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, natomiast Wydział Nauk o Ziemi – prof. dr hab. Jerzy Żabadr hab. Jerzy Nita.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.