facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer nr rej. SK 45694

Katowice, 15.02.2019 r.

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu
marki Peugeot Boxer nr rej. SK 45694

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
zwany dalej Sprzedającym
którego reprezentuje:
Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego mgr Agnieszka Maj

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód dostawczy marki Peugeot Boxer:

 • stan: uszkodzony silnik – brak możliwości uruchomienia pojazdu
 • ilość drzwi 4
 • ilość miejsc siedzących 5
 • pojemność silnika 2446 cm3
 • numer rejestracyjny SK 45694
 • stan licznika 552.000 km
 • rok produkcji 2001
 • rodzaj paliwa: olej napędowy
 • masa własna 1.742 kg, maksymalna masa całkowita 3.170 kg
 • kolor karoserii – niebieski

 

Cena wywoławcza 1.900,00 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100).

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Dziale Logistyki UŚ w Katowicach na ul. Bankowej 12 w dni powszednie w godzinach od 8:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 359 1941

 

Warunki uczestnictwa w konkursie ofert:

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 28.02.2019r. do godziny 10:00 w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417 w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer”.

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Sprzedawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres Oferenta
 2. Numer NIP lub REGON Oferenta
 3. Datę sporządzenia oferty
 4. Telefon kontaktowy Oferenta
 5. Oferowaną cenę
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu
 2. Osoby wstępne i zstępne osób o których mowa w pkt. 1
 3. Osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego konkursu

 

Przyczyny odrzucenia oferty:

 1. Złożenie oferty po terminie
 2. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty na ten sam samochód
 3. Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza

 

W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert o tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert dodatkowych (nie niższych niż cena złożonej oferty). Konkurs wygrywa Oferent składający najwyższą cenę.

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu
z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu tj. maksymalnie do 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu  protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.

Nabywca po uiszczeniu ceny nabycia dokona odbioru przedmiotu prowadzonego konkursu spisując ze Sprzedającym Protokół przekazania samochodu.

Nabywca przejmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer bez podania przyczyny w przypadku okoliczności nie znanych Sprzedającemu w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu ofert.

Załączniki:

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.