facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin nr rej. SK 1203F

Katowice dnia 14.09.2018r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

NIP 634-019-71-34

zwany dalej Sprzedającym

którego reprezentuje:

Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego mgr Agnieszka Maj

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód dostawczy marki Daewoo Lublin:

- stan: uszkodzona skrzynia biegów – brak możliwości samodzielnego poruszania się samochodu

- ilość drzwi 2

- ilość miejsc siedzących 3

- pojemność silnika 2417 cm3

- numer rejestracyjny SK 1203F

- stan licznika 573.000 km

- rok produkcji 1998

- rodzaj paliwa: olej napędowy

- masa własna 1.700 kg, maksymalna masa całkowita 2900 kg

- kolor karoserii - czerwony
 

Cena wywoławcza 1.150,00 zł brutto (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Dziale Logistyki UŚ w Katowicach na ul. Bankowej 12 w dni powszednie w godzinach od 8:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 359 1941

Warunki uczestnictwa w konkursie ofert:

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 28.09.2018r. do godziny 11:00 w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417 w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin”

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Sprzedawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417

Oferta powinna zawierać:

Imię, nazwisko i adres Oferenta
Numer NIP lub REGON Oferenta
Datę sporządzenia oferty
Telefon kontaktowy Oferenta
Oferowaną cenę
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

Osoby którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu
Osoby wstępne i zstępne osób o których mowa w pkt. 1
Osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego konkursu

 

Przyczyny odrzucenia oferty:

Złożenie oferty po terminie
Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty na ten sam samochód
Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza

 

W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert o tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną
o złożenie ofert dodatkowych (nie niższych niż cena złożonej oferty). Konkurs wygrywa Oferent składający najwyższą cenę.

 

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu
z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu tj. maksymalnie do 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu  protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.

Nabywca po uiszczeniu ceny nabycia dokona odbioru przedmiotu prowadzonego konkursu spisując
ze Sprzedającym Protokół przekazania samochodu.

Nabywca przejmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin bez podania przyczyny w przypadku okoliczności nie znanych Sprzedającemu w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu ofert.

Formularz ofertowy (pdf, 371 kB)

Wzór umowy sprzedaży (pdf, 220 kB)

 

Zdjęcie samochodu

Zdjęcie samochodu

Zdjęcie samochodu

Zdjęcie samochodu

Zdjęcie samochodu

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.