facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ocena działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie z przyjętymi przez konferencję ministrów w Bergen European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area procesy i działania podejmowane przez agencje zapewnienia jakości powinny podlegać cyklicznemu zewnętrznemu przeglądowi. Wpisując się w te założenia Polska Komisja Akredytacyjna po raz drugi zostanie poddana procesowi przeglądu zewnętrznego w celu oceny zgodności podejmowanych przez nią działań z europejskimi standardami. Proces zewnętrznego przeglądu jest wieloetapowy, a jego istotnym elementem jest ocena prowadzona na miejscu przez panel ekspertów. Wizytacja zespołu ekspertów w siedzibie PKA odbędzie się od 26 do 27 listopada 2013 r., a jednym z jej elementów składowych będzie wymiana opinii z przedstawicielami interesariuszy Komisji.

26 listopada br. odbędzie się spotkanie z zespołem ekspertów, w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W wyniku pierwszej pozytywnej oceny działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej sformułowanej w 2009 r. PKA uzyskała członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) oraz wpis do Europejskiego Rejestru Zapewniania Jakości (EQAR).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.