facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

Zapisana kartka, na której leży pióro

1 października 2017 r. wejdzie w życie znowelizowany Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dokonano w nim zmian dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Nowy Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia lub wznowili je po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. Osoby skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej będą mogły w terminie nie dłuższym niż trzy lata od daty skreślenia zwrócić się do dziekana o zgodę na wznowienie studiów na ostatnim semestrze w celu ukończenia i złożenia pracy oraz przystąpienia do obrony.

Podania złożone do 30 września 2017 r. będą rozpatrywane według przepisów dotychczasowych.

Dokładne omówienie wprowadzanych zmian znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Jakości Kształcenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Kształcenia, a w sprawach wynikających ze specyfiki poszczególnych wydziałów w ich dziekanatach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.