facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESOR RENARDY OCIECZEK

Profesor Renarda Ocieczek W piątek 29 listopada w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1 odbędzie się uroczystość z okazji Jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej i dydaktycznej Pani Profesor Renardy Ocieczek - obecnie Kierownika Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Przewodniczącego Rady i Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W programie spotkania, które rozpocznie się o godz. 11.00, przewidziano okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości oraz wręczenie Pani Profesor pamiątkowej księgi: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, pod naukową redakcją Ireneusza Opackiego przy współudziale Bożeny Mazurkowej. Księga ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Oficjalną część uroczystości zakończy wystąpienie Szanownej Jubilatki oraz część towarzyska spotkania.
Sylwetka Profesor Renardy Ocieczek
Profesor Renarda Ocieczek jest historykiem literatury polskiej. W badaniach naukowych zajmuje się piśmiennictwem staropolskim – szczególnie dziejami barokowej epiki, literacką i edytorską oprawą starych druków, a także literackimi oraz społecznymi uwarunkowaniami obiegu i recepcji dzieł w dawnych wiekach. Wydała cztery książki, a także ponad sześćdziesiąt rozpraw i studiów historycznoliterackich. Ma również w dorobku naukową redakcję kilkunastu publikacji zbiorowych. Rezultaty swych badań prezentowała na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Od lat siedemdziesiątych współpracuje z Instytutem Badań Literackich PAN i Uniwersytetem Warszawskim. Utrzymuje kontakty naukowe z Istituto Orientale w Neapolu. Drugą kadencję (od 1996 r.) pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach. Z Uniwersytetem Śląskim Profesor Renarda Ocieczek jest związana od momentu jego utworzenia – wcześniej była pracownikiem naukowo-dydaktycznym katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, w której ukończyła studia polonistyczne (1960). Pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (1982 – 1984), a przez dwie kadencje (1991 – 1997) była Zastępcą Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. W tymże Instytucie kierowała Zakładem Historii Literatury Staropolskiej, Oświeceniowej i Romantycznej (1989 – 1992), następnie Zakładem Historii Literatury Baroku, Oświecenia i Romantyzmu (1992 – 1994), a od 1994 roku jest Kierownikiem Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki. Od trzech lat bierze udział w pracach Akademickiej Komisji Akredytacyjnej. W ciągu ponad czterdziestu lat pracy nauczycielskiej Profesor Renarda Ocieczek dała się poznać jako znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej. Wypromowała siedmiu doktorów i była recenzentem w siedmiu przewodach habilitacyjnych oraz czterech przewodach doktorskich. Za osiągnięcia w pracy naukowej została dwukrotnie uhonorowana indywidualną nagrodą Ministra, wielokrotnie nagrodami Rektora UŚ, a ponadto Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Władze UŚ przyznały Jej również zaszczytny medal „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.