facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2002/2003

Uroczysta inauguracja XXXV roku akademickiego 2002/2003 w Uniwersytecie Śląskim odbyła się we wtorek 1 października w auli Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach. W programie uroczystości znalazły się m.in.: informacja Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Stanisławy Kalus o wynikach wyborów władz uczelni na kadencję 2002/2005, ceremonia przekazania insygniów rektorskich, wystąpienia ustępującego i aktualnego Rektora Uniwersytetu Śląskiego, immatrykulacja studentów I roku, połączona z ceremonią złożenia przez nich ślubowania akademickiego, wręczenie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz nagród JM Rektora UŚ dla autorów rozpraw wyróżninych w uczelnianym konkursie prac doktorskich. Uroczystość Inauguracji uświetniły także wystąpienia Wojewody Śląskiego Lechosława Jarzębskiego, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego ks. dr. Damiana Zimonia (Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UŚ), JM Rektora Uniwersytetu w Opawie prof. Zdenka Jiraska oraz Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana (Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego). Ceremonię kończył koncert inauguracyjny w wykonaniu Trio Stroikowego Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z klasy adiunkta Marka Barańskiego, w składzie: Paweł Bajer (obój), Przemysław Szczuka (klarnet), Szymon Matuszyński (fagot). W programie Koncertu: W. A. Mozart: Divertimento B-dur, A. Tansman: Trio stroikowe. Tegoroczny wykład inauguracyjny zaprezentował prof. dr hab. Bogdan Dolnicki – Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, polskiego i europejskiego samorządu terytorialnego. Wykład, zatytułowany: Polski samorząd terytorialny na tle europejskim, dotyczył problematyki reaktywowanego w Polsce po czterdziestoletniej przerwie samorządu opartego na doświadczeniach międzywojennego polskiego samorządu terytorialnego oraz samorządów państw Europy Zachodniej: Nie można jednak w żadnym razie traktować obecnego samorządu terytorialnego jako struktury statycznej; wręcz odwrotnie, samorząd ten znajduje się w ciągłym rozwoju. Dowodem na to mogą być dokonane w 1998 r. zasadnicze reformy strukturalne, polegające na wprowadzeniu samorządu terytorialnego na szczeblach powiatowym i wojewódzkim. Dalsze zmiany w strukturze i zasadach działania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli nastąpiły w kwietniu 2001 r., zaś ostatnia zamiana dotyczy bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta. Można zatem mówić o obiektywnej tendencji do ciągłego rozwoju współczesnego samorządu terytorialnego. Informacje o kolejnych ceremoniach inauguracyjnych, odbywających się w ośrodkach dydaktycznych i Filii Uniwersytetu Śląskiego: · Filia UŚ w Cieszynie (wspólna inauguracja Wydziału Artystycznego i Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze): 10 października, aula głównego budynku Filii przy ul. Bielskiej, początek o godz. 11.00, · Zespół Szkół Wyższych w Rybniku (inauguracja międzyuczelniana trzech jednostek: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach): 16 października, nowa aula w kampusie przy ul. Rudzkiej, początek o godz. 11.00, · Ośrodek Działalności Dydaktycznej w Jastrzębiu Zdroju: 17 października, początek o godz. 11.00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.