facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA

Komisja Badania Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami III ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski i Europy. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele wielu dyscyplin akademickich: geografowie, architekci, urbaniści, etnolodzy, biolodzy, archeolodzy, kulturoznawcy, zajmujący się krajobrazem kulturowym. Corocznie w spotkaniu biorą ponadto udział przedstawiciele władz samorządów terytorialnych i wiodących instytucji gospodarczych z naszego regionu. Górny Śląsk stanowi dla opracowań krajobrazowych niezwykle cenny poligon badawczy. Obszar ten można uznać za modelowy w skali Polski i Europy w zakresie monitorowania skutków stopniowej antropogenizowania przestrzeni oraz w zakresie inicjowania procesów rewitalizacyjnych. W sferze kulturowej natomiast, tutejsze krajobrazy cywilizacyjne wymagają bardzo rozsądnej waloryzacji przewidywanych wobec nich form ochrony jako zabytków dziedzictwa narodowego. Wymaga to podjęcia żmudnych studiów nad wartościami zespołów krajobrazowych naszego regionu. Do dyskusji nad zagadnieniami ewolucji krajobrazów kulturowych zaproszono przedstawicieli wielu dyscyplin z różnych ośrodków akademickich oraz przedstawicieli władz samorządowych szczebla wojewódzkiego i miejskiego. Celem organizatorów było zainteresowanie osób zajmujących się zagadnieniami krajobrazu, problemami krajobrazów kulturowych regionu górnośląskiego na tle innych regionów Polski. Cyklicznej konferencji towarzyszy zawsze publikacja materiałów w formie recenzowanej monografii, będącej zwiastunem nowego, lecz osadzonego na wzorcach antropogeografii, kierunku badawczego, którego przedmiotem i inspiracją zarazem jest m.in. krajobraz kulturowy. Dzisiaj można już mówić nie tylko o określonych kierunkach, którym hołdują poszczególne dyscypliny, ale nawet szkołach badania krajobrazu. Przyjmując za kryterium podstawowy aspekt badawczy można je uszeregować następująco: - kierunek strukturalno-dynamiczny i funkcjonalny oraz systemowy (interakcyjny), typowy dla kompleksowej geografii fizycznej, ekologii krajobrazu, geochemii i geofizyki krajobrazu - kierunek fizjonomiczny, artystyczno-estetyczny, charakterystyczny m.in. dla architektury krajobrazu, socjologii, psychologii, literatury i sztuki, - kierunek przyrodniczo-kulturowy, historyczno-genetyczny, interdyscyplinarny, który przyjmują m.in.: geografia humanistyczna, geografia regionalna, etnologia. Dwa pierwsze nurty badawcze ustawione są skrajnie na osi metodologicznej, od analiz systemowych z użyciem metod matematyczno-ilościowych, po analizy jakości środowiska oparte na percepcji krajobrazu. Obydwa kierunki posiadają bardzo bogaty dorobek naukowy, dotyczący zarówno sfery metodologicznej, (próba ujednolicenia pojęć i definicji), jak i poświęcony konkretnym wynikom badań nad wybranym fragmentem przestrzeni. Dorobek ten jest upowszechniany w licznych publikacjach. W prezentacjach tych przedstawiciele obu kierunków deklarują potrzebę dowiązania swoich wyników badań do szerszego tła kulturowego – na przykład w ekologii krajobrazu, bądź przyrodniczego – w przypadku architektury krajobrazu. Taką rolę, w opinii organizatorów i uczestników konferencji, powinien spełniać trzeci nurt badawczy, którego rolą byłoby nawiązanie dialogu miedzy wymienionymi dyscyplinami, tak, aby w przyszłości mogło dojść do budowania bardziej całościowych syntez krajobrazowych. Pierwszym krokiem do takiego porozumienia powinno być rozpoznanie współpracy przedstawicieli geografii i dziedzin pokrewnych. W tym celu właśnie zainicjowano pierwsze spotkanie (8.06.2000, Sosnowiec), zorganizowane przez Wydział Nauk o Ziemi oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zatytułowane: Współczesne kierunki i metody badań krajobrazu kulturowego. Seminarium pozwoliło na rozeznanie zakresu badań, prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich oraz ustalić krąg zainteresowanych współpracą dyscyplin. Chcąc utrzymać tradycję spotkań, 16.11.2001 roku zorganizowano II Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium: Krajobraz kulturowy – jedność w różnorodności. W imieniu organizatorów konferencji składamy podziękowania za wydatkowanie na organizację spotkania środków finansowych dla: Władz Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przychylność powyższych Osób i Instytucji wobec projektu pozwoliła na jego realizację. PROGRAM SEMINARIUM 26 września 2002 (sala 128) 10.00 dr Urszula Myga-Piątek: Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę III seminarium 10.10 prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski, prof. dr hab. Jacek Jania: Otwarcie seminarium SESJA I WYSTAPIENIA WPROWADZAJĄCE Przewodniczy prof. dr hab. Jacek Jania 10.20-11.10 prof. dr hab. Janusz Bogdanowski: Architektura krajobrazu – współczesny kierunek czy styl w architekturze? 11.10-11.40 prof. dr hab. Józef Wojtanowicz: Geneza i wiek krajobrazów kulturowych Europy OTWARCIE SESJI POSTEROWEJ I WYSTAWY (HALL PARTER) 11.45-12.15 Przewodniczy prof. dr hab. Krystyna Pawłowska Wystawę fotografii: Krym w obiektywie, przygotowali członkowie studenckiego Koła Naukowo-Eksploracyjnego „Nocek” OBRADY W DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH SEKCJACH PROBLEMOWYCH SEKCJA I (sala 001) 11.45-14.15 Przewodniczy prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski 11.45-12.00 prof. dr hab. Florian Plit: Elementy składowe krajobrazu 12.00-12.15 dr Maria Pietras: Krajobraz kulturowy w ujęciu psychologicznym 21.15-12.30 prof. dr hab. Krystyna Pawłowska: Konflikty wokół ochrony i kształtowania krajobrazu 12.30-12.45 dr Grzegorz Jankowski: Próby wydzielania krajobrazu okolic Rud Wielkich 12.45-13.00 dr Jerzy Nita: Wizualizacja elementów krajobrazowych z wykorzystaniem modeli cyfrowych 13.00- 13.15 dr Urszula Myga-Piątek: Propozycja modelu interdyscyplinarnych badań krajobrazu kulturowego 13.15-13.30 dr Jadwiga Michalczyk: Zastosowanie metody względnych odchyleń w badaniach krajobrazowych 13.30-13.45 ks. dr Jacek Łapiński: Cywilizacyjno-kulturowe transformacje przestrzeni społecznej 13.45-14.00 dr Danuta Krzyżyk: Językowy obraz krajobrazu Śląska przemysłowego i rolniczego w piosenkach ludowych 14.00-14.15 dyskusja SEKCJA II (sala 002) 1145-1400 Przewodniczy prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka 11.45-12.00 prof. dr hab. Joanna Plit: Zmiany biegu Wisły na odcinku od Kozienic do Magnuszewa i ich krajobrazowe skutki 12.00-12.15 mgr inż. Anna Kowalska: Analiza zmian krajobrazowych w dolinie Wisły pomiędzy Warszawą i Płockiem w XIX i XX w. 21.15-12.30 dr Jolanta Rodzoś: Rola środowiska przyrodniczego w procesie kształtowania krajobrazu kulturowego Lublina 12.30-12.45 dr Wioletta Kałamucka: Walory przyrodnicze i kulturowe Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 12.45-13.00 dr Halina Powęska: Przemiany cech przestrzennych krajobrazu obszarów wiejskich położonych w strefie oddziaływania aglomeracji warszawskiej na przykładzie wsi Czarny Las 13.00-13.15 mgr Łukasz Obroślak: Wpływ warunków naturalnych na rozwój przestrzenny Strzemieszyc (Dąbrowa Górnicza) 13.15-13.30 mgr Małgorzata Sanocka – Bury: Zabytkowe kościoły drewniane w krajobrazie Górnego Śląska 13.30-13.45 mgr Sebastian Bernat: Spacery dźwiękowe metodą poznania krajobrazów kulturowych 13.45-14.00 dr Dariusz Rott: Przestrzeń kulturowa Leszna 14.00-14.15 mgr Zbigniew Caputa: Przysiółki Beskidu Żywieckiego 14.15-14.30 dyskusja SESJA PODSUMOWUJĄCA (Sala 001) 15.00-16.30 Przewodniczy dr Urszula Myga-Piątek 15.00-15.15 prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka: Sprawozdanie z obrad sekcji I 15.15-15.30 prof. dr Hab. Andrzej T. Jankowski: Sprawozdanie z obrad sekcji II 15.30-16.00 prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka: „Europeizacja” krajobrazu kulturowego Górnego Śląska – referat zamykający 16.00-16.15 dyskusja 16.15-16.30 dr Urszula Myga-Piątek: Podsumowanie obrad – sprawy informacyjne Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG CD. SESJI POSTEROWEJ I DYSKUSJA KULUAROWA (HALL PARTER) 16.30-17.00 Przewodniczy prof. dr hab. Krystyna Pawłowska DYSKUSJA PLENEROWA I BIESIADA STAROPOLSKA (ZAMEK W BĘDZINIE) 18.00-22.00 (przejazd uczestników zapewnia organizator) 27 września 2002 SESJA TERENOWA 9.00-17.00 Przewodniczą: dr Grzegorz Jankowski, dr Damian Absalon 9.00 wyjazd sprzed budynku Hotelu „Orion”w Bedzinie 9.15 wyjazd sprzed budynku WNoZ UŚ, ul. Będzińska 60, Sosnowiec Trasa wycieczki: Sosnowiec – Katowice - Nikiszowiec – Mikołów – Mokre – Ornontowice – Gierałtowice – Knurów – Wilcza – Stanice – Górniki – Rudy – Rybnik – Orzesze – Łaziska Górne – Katowice (obiad: Rudy Wielkie, restauracja „Pod Kasztanami”) 17.00-17.30 powrót do Sosnowca i zakończenie seminarium (możliwość wcześniejszego postoju w Katowicach pod dworcem PKP) UWAGA: Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość udziału w obradach seminarium na pełnych prawach uczestnika po uiszczeniu następujących opłat: - wersja pełna - dwudniowa opłata konferencyjna 160 zł (cena obejmuje: koszty organizacyjne, dwa obiady, cathering w przerwach obrad, biesiadę staropolską na Zamku w Będzinie oraz przejazd na trasie sesji terenowej) - opłata jednodniowa (bez udziału w sesji terenowej) - 80 zł - udział osoby towarzyszącej wyłącznie w biesiadzie staropolskiej –50 zł - studenci zgłaszający postery – wstęp wolny (nie dotyczy płatności za biesiadę i wyjazd terenowy) - wstęp wolny – dla wszystkich zainteresowanych biernym udziałem w seminarium Powyższe płatności można będzie uiścić u skarbnika PTG Oddziału Katowickiego - mgr Marii Ździebło, w dniu rozpoczęcia konferencji wyłącznie w godz. 9.30-12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa u osób z Komitetu Organizacyjnego (konieczność wcześniejszych rezerwacji).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.