facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KWANTOWE UKŁADY ZŁOŻONE

Międzynarodowa Konferencja Fizyki Teoretycznej: Kwantowe Układy Złożone, organizowana przez Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się w dniach 3-7 września w Ustroniu. Będzie to 26-te z kolei spotkanie w cyklu konferencji organizowanych co roku przez zakłady fizyki teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego pod wspólną nazwą Międzynarodowa Szkoła Fizyki Teoretycznej. Jest to przypuszczalnie najstarsza cykliczna konferencja naukowa na Górnym Śląsku. Przez 26 lat zdobyła sobie wielką renomę i uznanie w międzynarodowym i polskim środowisku naukowym. Jej wysoki poziom zapewnia również wybierany co roku Międzynarodowy Komitet Organizacyjny, składający się ze światowej sławy specjalistów. Każdego roku konferencja gromadzi wybitnych naukowców z wielu krajów świata i umożliwia naukowcom z naszego regionu utrzymanie kontaktu ze światowa czołówką. Udział w tegorocznej konferencji potwierdziło ponad 20. czołowych światowych specjalistów fizyki teoretycznej i informatyki kwantowej. Konferencja poświęcona jest szczególnie aktualnej i szybko rozwijającej się tematyce badań: fizycznym podstawom informatyki kwantowej i komputerów kwantowych. Konferencja jest organizowana we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Struktur Kwantowych i ze Słowacką Akademią Nauk. Międzynarodowy Komitet Naukowy Konferencji, który gwarantuje jej wysoki poziom merytoryczny, składa się z następujących osób: 1. Prof. E. G. Beltrametti (Uniwersytet w Genui, Włochy) 2. Dr hab. S. Bugajski (Dyrektor Konferencji, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach) 3. Prof. P. Busch (Uniwersytet Hull, Anglia) 4. Prof. K.-E. Hellwig (Berliński Uniwersytet Techniczny) 5. Prof. J. Łuczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 6. Prof. S. Popescu (Laboratoria Hewlett-Packard, Bristol, Anglia) 7. Prof. S. Pulmannova (Instytut Matematyki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie) Bezpośrednim adresatem konferencji są naukowcy naszego regionu. Ich osiągnięcia badawcze uzyskają szansę prezentacji na szerokim międzynarodowym forum, oni też będą mieli kolejną możliwość bezpośredniego kontaktu i dyskusji z najwybitniejszymi światowymi specjalistami. Jest sprawą pierwszorzędnej wagi by naukowcy z naszego regionu byli obeznani z aktualnymi osiągnięciami w dziedzinie fizycznych podstaw informatyki kwantowej, gdyż pozwoli to na szybkie wdrożenie rewolucyjnych technologii kwantowych, które pojawią się w dającej się przewidzieć przyszłości. Dzięki temu Górny Śląsk miałby szansę stać się "Krzemową Doliną" powstającej na naszych oczach informatyki kwantowej, ważnym ośrodkiem badawczym, wdrożeniowym i produkcyjnym na skalę kraju a nawet Europy Środkowej. Spodziewamy się, że konferencja odegra również wielką rolę w promocji naszego regionu w świecie. Trzeba wziąć pod uwage, że wybitni naukowcy z różnych krajów, którzy od 26 lat przyjeżdżają tutaj aby wziąć udział w konferencjach fizyki teoretycznej, należą do elit opiniotwórczych i ich wpływ na kształtowanie się pozytywnego wizerunku Górnego Śląska w świecie jest bardzo duży. Ze względu na społeczny autorytet uczonych i ich znaczną rolę opiniotwórczą, współpraca naukowa była i jest nadal jednym z najważniejszych terenów, gdzie dokonuje się przełamywanie barier nieufności i nawiązywanie autentycznych międzyludzkich więzi stanowiących istotę zbliżenia między narodami. Konferencja będzie z całą pewnością wkładem do historycznego procesu tworzenia nowej Europy. Organizatorzy pragną podziękować następującym instytucjom za udzielenie finansowego wsparcia: · Komitet Badań Naukowych · Uniwersytet Śląski · Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu · Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Niestety, nie uzyskaliśmy wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ani Prezydenta Miasta Katowic. Dalsze informacje: Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, tel. 2583653 e-mail: qcs02@server.phys.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.