facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LAUREACI KONKURSU PAŃSTWA I PRAWA

Dr Sławomir Tkacz i dr Grzegorz Żmij z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostali uhonorowani w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Pierwszą nagrodę zdobyła praca dr. Sławomira Tkacza pod tytułem Klauzula sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (promotor: prof. dr hab. Józef Nowacki), zaś wyróżnienie otrzymała praca dr. Grzegorza Żmija pod tytułem Waluta świadczenia pieniężnego w międzynarodowym obrocie handlowym (promotor: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan). Państwo i Prawo jest miesięcznikiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Ukazuje się regularnie od 1946 roku i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego. więcej informacji o konkursie: http://www.panstwoiprawo.pl/

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.