facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

STATUT Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja o nazwie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i MILLENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenie "Katowicki Klub Gospodarczy" z siedzibą w Katowicach, "USTRONIANKĘ" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, powołana została w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki zgodnie z uchwałą senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie utworzenia "Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego".

§2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr46, poz.203 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz.U. z 2001r.Nr 50,poz 529) oraz niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 3. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Fundacja używa pieczęci: Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego (z logiem Uniwersytetu Śląskiego).
 6. Fundacja może używać nazwy skróconej CITTRFUŚ lub Fundacja Uniwersytetu Śląskiego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

CELE FUNDACJI

§3

 1. Cele Fundacji są następujące:
  1. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Śląskiego i innych ośrodków nauki oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki krajowej i na eksport,
  2. promowanie innowacyjności wraz z pozyskaniem wsparcia - finansowego i merytorycznego dla jej praktycznej realizacji,
  3. popularyzowanie i wspieranie myśli naukowej, w szczególności wykorzystującej szeroko rozumiane nowe technologie,
  4. wspieranie działalności Uniwersytetu Śląskiego, przede wszystkim jego działalności naukowo-badawczej,
  5. upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki,
  6. prowadzenie działań na rzecz stymulowania i promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości,
  7. wspieranie i pomoc Uniwersytetowi Śląskiemu w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych i realizacji projektów z funduszy unijnych, jak również własna lub wspólna z Uniwersytetem Śląskim realizacja projektów z funduszy unijnych,
  8. wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji Uniwersytetowi Śląskiemu związanych z rozwojem uczelni,
  9. wspieranie i organizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, gospodarka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna), wykorzystujących dorobek naukowo-badawczy Uniwersytetu Śląskiego,
  10. wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy,
  11. wspieranie i organizowanie działań komercyjnych w oparciu o potencjał naukowo-techniczny Uniwersytetu Śląskiego,
  12. wspieranie i organizowanie działań promujących Uniwersytet Śląski.
 2. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
  1. wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii,
  2. inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć wykorzystujących osiągnięcia naukowe w programach regionalnych, krajowych i Unii Europejskiej,
  3. udział w programach, procedurach i systemach certyfikacji jakości jednostek gospodarczych oraz wyrobów i usług.
  4. wspieranie i finansowanie projektów, wdrożeń i rozwiązań innowacyjnych obarczonych wysokim ryzykiem,
  5. inicjowanie i organizowanie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie obszaru działania Fundacji,
  6. upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie wymiany informacji z zakresu nowoczesnych technologii, organizacji i zarządzania,
  7. nabywanie i zgłaszanie patentów, praw autorskich - dopracowywanie wynalazków i wprowadzanie ich na rynek.
  8. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
  9. gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
  10. udzielanie pomocy w zakresie rozwoju i odnowy bazy materialnej Uniwersytetu Śląskiego,
  11. realizowanie zadań na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego, zgodnych z celami Fundacji, usprawniających jego funkcjonowanie,
  12. pełnienie roli inwestora, inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji i projektów związanych z zakresem działania Fundacji,
  13. organizowanie kursów i innych form doskonalących, prowadzących do podniesienia poziomu wykształcenia i znajomości osiągnięć nauki,
  14. doradztwo dla szkół wyższych, jednostek samorządowych, służby zdrowia oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych technologii oraz bezpieczeństwa informatycznego,
  15. udzielanie pomocy w zakresie unowocześnienia aparatury naukowo-badawczej, bazy sprzętowej i zaplecza lokalowo-technicznego,
  16. prowadzenie działalności wydawniczej i promującej działalność naukowo-badawczą i informacyjną o zdarzeniach i osiągnięciach naukowych,
  17. wspieranie i pomoc w organizacji obozów naukowo-badawczych,
  18. wspieranie rekrutacji Uniwersytetu Śląskiego,
  19. promocję absolwentów Uniwersytetu Śląskiego ułatwiającą ich zatrudnienie,
  20. wspieranie działalności kulturalnej i rekreacyjnej,
  21. wspieranie Biblioteki Uniwersyteckiej i przedsięwzięć informatycznych,
  22. współpracę z samorządami terytorialnymi,
  23. wspieranie działalności placówek i programów naukowych, finansowanie stypendiów dla pracowników naukowych i studentów,
  24. organizowanie i finansowanie: konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, szkoleń, wystaw, targów i konkursów,
  25. organizowanie działalności eksperckiej i doradczej,
  26. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie działalnością Fundacji,
  27. realizacja i współrealizacja inwestycji oraz przedsięwzięć gospodarczych służących celom Fundacji.

MAJĄTEK FUNDACJI

§4

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz prawa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności ze:
  1. spadków, zapisów, darowizn, subwencji oraz innych przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  2. dochodów z prowadzonej w ramach Fundacji działalności gospodarczej,
  3. wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację,
  4. odsetek bankowych,
  5. innych wpływów i dochodów.
 2. Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatorów w wysokości 125 000 zł (stodwadzieściapięćtysięcyzłotych), w tym 50 000 zł (piedziesiąttysięcyzłotych) przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§5

Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w innych organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich zadań statutowych.

§6

Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach i korzystać z nich zgodnie z prawem dewizowym.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§7

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady), bądź bezpośrednio przez samą Fundację; działalność gospodarcza może polegać także na uczestnictwie w innych podmiotach, w tym - spółkach prawa handlowego w zakresie:
  01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  22.11.Z Wydawanie książek
  22.12.Z Wydawanie gazet
  22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
  22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
  22.23.Z Introligatorstwo
  22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
  22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
  22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
  32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
  33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
  33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
  45. Budownictwo
  45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
  45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
  52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
  52.47.A Sprzedaż detaliczna książek
  52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
  55.10.Z Hotele
  55.2 Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe
  55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
  55.30.A Restauracje
  55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
  55.40.Z Bary
  55.51.Z Stołówki
  55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  63.30.A Działalność organizatorów turystyki
  63.30.B Działalność pośredników turystycznych
  63.30.C Działalność agentów turystycznych
  63.30.D Działalność turystyczna pozostała
  64.20.F Telewizja kablowa
  64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała
  65.1 Pośrednictwo pieniężne
  65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
  65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe
  65.21.Z Leasing finansowy
  65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
  65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
  67.12.A Działalność maklerska
  67.12.B Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych
  67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
  70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
  72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
  72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
  72.30.Z Przetwarzanie danych
  72.40.Z Działalność związana z bazami danych
  72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
  74.11.Z Działalność prawnicza
  74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
  74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
  74.20.B Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza
  74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna
  74.30.Z Badania i analizy techniczne
  74.40.Z Reklama
  74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
  74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
  74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
  74.81.Z Działalność fotograficzna
  74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
  74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
  74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
  75.12.Z Kierowanie w zakresie działalności społecznej
  75.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
  75.14.Z Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
  80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
  80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
  80.42.A Nauka języków obcych
  80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
  91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  91.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
  92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
  92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
  92.13.Z Projekcja filmów
  92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
  92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
  92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
  92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
  92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
  92.40.Z Działalność agencji informacyjnych
  92.51 Działalność bibliotek i archiwów
  92.51.A Działalność bibliotek publicznych
  92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne
  92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
  93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
  93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.
 3. Wykorzystanie ww. osiągnięć regulować będą odrębne umowy.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działalności Fundacji.

ORGANY FUNDACJI

§8

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd,
  2. Rada Fundacji.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Fundacji.

§9

Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie. Mają natomiast prawo do zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaną przez nich funkcją.

ZARZĄD FUNDACJI

§10

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów i powoływany jest przez Radę, przy czym członków pierwszego Zarządu, powołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Zarząd uchwala regulamin swojej działalności.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w chwili:
  1. śmierci członka Zarządu,
  2. odwołania przez Radę Fundacji, w szczególności w przypadku:
   • złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
   • braku należytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
   • trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
   • zaniechania pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

§11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i prowadzenie spraw niezastrzeżonych innym organom Fundacji. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie i prowadzenie spraw Fundacji,
  2. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
  3. określanie zasad funkcjonowania Fundacji,
  4. podejmowanie decyzji w sprawach udzielanej przez Fundację pomocy,
  5. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
  6. zawieranie umów o pracę bądź innych umów cywilno-prawnych z pracownikami Fundacji i osobami współpracującymi. Umowy podpisuje Prezes Zarządu.
  7. członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowie cywilno-prawnej Zarząd może przyznać, w uzasadnionych przypadkach, zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
  8. tworzenie i likwidowanie zakładów Fundacji i ustalanie regulaminów ich działalności,
  9. podejmowanie decyzji o uczestnictwie w innych podmiotach, w tym spółkach prawa handlowego,
  10. powoływanie Dyrektora Fundacji,
  11. powoływanie kierowników zakładów Fundacji,
  12. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębniona sferą spraw należących do zadań Fundacji,
  13. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji, uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
  14. sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji oraz stanu jej finansów, obejmującego okres roku kalendarzowego, zawierającego pełną informację o działalności w okresie sprawozdawczym, w sposób odpowiadający warunkom określonym przez Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.1994 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundację (MP nr 69, poz. 616),
  15. określenie wysokości odpisów na fundusz rozwoju Fundacji w sytuacji osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Fundację za okres roku obrachunkowego, a także określenie w drodze regulaminu zasad przeznaczenia środków zgromadzonych w ramach wymienionego wyżej funduszu.
  16. powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów.

§12

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają, co najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. W przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu lub Prokurent.
 2. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura Fundacji lub innym osobom pełnomocnictwa do czynności prawnych określonego rodzaju.
 3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§13

 1. Czynności wykonawczo - zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
 3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

RADA FUNDACJI

§14

 1. Rada składa się z 3 do 11członków, w tym - Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Rektor Uniwersytetu Śląskiego nie zgłosi sprzeciwu, co do osoby kandydata.
 5. W przypadku rezygnacji z funkcji wszystkich członków Rady, członków nowej Rady powołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego.
 6. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, w skład, którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.
 7. Wyboru Prezydium Rady dokonuje, spośród swych członków, Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu.
 8. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
 9. Utrata mandatu członka Rady następuje z chwilą:
  1. śmierci lub pozbawienia praw obywatelskich,
  2. prawomocnego, skazującego orzeczenia sądu karnego,
  3. pisemnej rezygnacji członka Rady,
  4. utraty mandatu, decyzją członków Rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy.
 10. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.

§15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Prezesa lub Wiceprezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.
 7. Rada Fundacji podejmuje wiążące decyzje w formie uchwał, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 50% jej członków, z wyjątkiem zmiany statutu oraz likwidacji Fundacji, zapadają zwykłą większością głosów. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 8. Do zadań Rady należy:
  1. nadzór nad działalnością Fundacji,
  2. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  3. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu,
  4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia oraz zawieranie stosownych umów,
  5. ocena rocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na roszczenia Prezesa i pozostałych członków Zarządu, wynikające ze stosunku pracy lub postanowień umowy cywilno-prawnej, jeżeli jej zapisy tego nie wykluczają.
  6. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji.
 9. Rada może żądać od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji.
 10. Prezes Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 11. Prezes Rady zawiera z członkami Zarządu Fundacji umowę o pracę bądź inną umowę cywilno-prawną.

§16

 1. Prezes Rady Fundacji corocznie, w terminie uzgodnionym z Rektorem, przedkłada Senatowi Uniwersytetu Śląskiego informację o efektach pracy Fundacji.

GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

§17

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRAWA OFIARODAWCÓW

§18

 1. Fundator oraz inni ofiarodawcy zostają wpisani do Księgi Dobroczyńców Fundacji.
 2. Osobom oraz instytucjom zasłużonym Rada Fundacji może przyznać tytuł honorowych fundatorów z prawem powołania tych osób lub upełnomocnionych przedstawicieli instytucji do Rady Fundacji lub innych gremiów opiniodawczo-doradczych Fundacji.
 3. Osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Fundacji Rada może przyznać medal Fundacji. Wzór medalu określa Rada Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§19

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dokonanie zmiany w statucie jest możliwe, jeżeli Rektor Uniwersytetu Śląskiego nie zgłosi do niej pisemnego sprzeciwu.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została powołana lub w razie wyczerpania jej środków majątkowych.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów.
 3. Rada powierza likwidację Fundacji Zarządowi lub innym wyznaczonym likwidatorom.
 4. Majątek fundacji pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz Uniwersytetu Śląskiego z przeznaczeniem na cele, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 statutu.
 5. Nadzór nad działaniami likwidacyjnymi sprawuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

1. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. Janusz Janeczek

2. MILLENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Piotr Marian Płoskoń - Prokurent

3. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa z siedzibą w Warszawie
Andrzej Ludwik Królicki - Wiceprezes Izby

4. Stowarzyszenie "Katowicki Klub Gospodarczy" z siedzibą w Katowicach
1) Tadeusz Gapiński - Wiceprezes
2) Krystyna Szaniawska-Probierz - Sekretarz

5. "USTRONIANKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu
Michał Bolesław Bożek - Prezes Zarządu

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach
Krzysztof Mirosław Kumór - Prezes Zarządu

Stała współpraca z PKO BP

Katowice, dnia 12.10.2007 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.