facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Fakty i liczby

Uczelnia

(informacja z Działu Kształcenia z 21.01.2017 r.)

liczba kierunków
(studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w roku akademickim 2016/2017)
77 
w tym 4 w języku angielskim
liczba kierunków akredytowanych:  
 - Polska Komisja Akredytacyjna 37
 - Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna 0
 - Międzynarodowa akredytacja European Chemistry Thematic Network i UKA Eurobachelor Label 0
 - Międzynarodowa akredytacja European Chemistry Thematic Network i UKA Euromaster Label 0
ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej 6 wydziałów
liczba specjalności 238
w tym 10 w języku angielskim
liczba miast uniwersyteckich
(Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)


Studenci

(informacja z Działu Kształcenia z 30.11.2016 r.)

ogółem liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) 25 846
osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych stacj. 18 600
niestacj. 4 533
osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami) 1 386
osoby na studiach III stopnia (doktoranckich, łącznie z cudzoziemcami) 1 327
liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:  
- Wydział Artystyczny 490
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 714
- Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 824
- Wydział Filologiczny 5 410
- Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 1 573
- Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1441
- Wydział Nauk o Ziemi 888
- Wydział Nauk Społecznych 3 762
- Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 562
- Wydział Prawa i Administracji 4 572
- Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 501
- Wydział Teologiczny 377
- Szkoła Zarządzania 141
- Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych 140


Kadra naukowa

stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.12.2017 r.)

liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych) 2014
(w tym mianowanych 642)
liczba profesorów tytularnych 228 (w tym mianowanych 188)
liczba doktorów habilitowanych 527 (w tym mianowanych 233)
liczba doktorów 940 (w tym mianowanych 166)
liczba magistrów 319 (w tym mianowanych 55)


Uprawnienia jednostek

(informacja z Działu Nauki z 17.01.2017 r.)

liczba jednostek z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora:
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  dziedzina nauk biologicznych w dyscyplinach:
  • biologia
  • biotechnologia
  • ochrona środowiska
    
 • Wydział Filologiczny
  dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • bibliologia i informatologia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • kulturoznawstwo
    
 • Wydział Nauk o Ziemi
  dziedzina nauk o Ziemi w dyscyplinach:
  • geografia
  • geologia
    
 • Wydział Nauk Społecznych
  dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • filozofia
  • historia
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • nauki o polityce
  • socjologia
    
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • pedagogika
  • psychologia
    
 • Wydział Prawa i Administracji
  dziedzina nauk prawnych w dyscyplinie:
  • prawo
    
 • Wydział Radia i Telewizji
  dziedzina sztuk filmowych
   
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
  dziedzina nauk technicznych w dyscyplinach:
  • inżynieria materiałowa
  • informatyka
    
 • Wydział Teologiczny
  dziedzina nauk teologicznych
   
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:
  • pedagogika
    
 • Instytut Matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
  dziedzina nauk matematycznych w dyscyplinie:
  • matematyka
    
 • Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)dziedzina nauk fizycznych w dyscyplinie:
  • fizyka
    
 • Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)dziedzina nauk chemicznych w dyscyplinie:
  • chemia
    
 • Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)
  dziedzina sztuk plastycznych w dyscyplinie:
  • sztuki piękne
14
(10 wydziałów,
4 instytuty)
liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  dziedzina nauk biologicznych w dyscyplinach:
  • biologia
    
 • Wydział Filologiczny
  dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • bibliologia i informatologia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • kulturoznawstwo
    
 • Wydział Nauk o Ziemi
  dziedzina nauk o Ziemi w dyscyplinach:
  • geografia
  • geologia
    
 • Wydział Nauk Społecznych
  dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:
  • filozofia
  • historia
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:
  • nauki o polityce
  • socjologia
    
 • Wydział Prawa i Administracji
  dziedzina nauk prawnych w dyscyplinie:
  • prawo
    
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
  dziedzina nauk technicznych w dyscyplinie:
  • inżynieria materiałowa
    
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:
  • pedagogika
    
 • Wydział Teologiczny
  dziedzina nauk teologicznych
   
 • Instytut Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)dziedzina nauk fizycznych w dyscyplinie:
  • fizyka
    
 • Instytut Matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
  dziedzina nauk matematycznych w dyscyplinie:
  • matematyka
    
 • Instytut Sztuki (Wydział Artystyczny)
  dziedzina sztuk plastycznych w dyscyplinie:
  • sztuki piękne
    
 • Instytut Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
  dziedzina nauk chemicznych w dyscyplinie:
  • chemia
12
(8 wydziałów, 
4 instytuty)


Kategorie naukowe jednostek

(informacja z Działu Nauki z 16.01.2015 r.)

JEDNOSTKA KATEGORIA NAUKOWA
1. Wydział Artystyczny B
2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska A
3. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji B
4. Wydział Filologiczny A
5. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach B
6. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii A
7. Wydział Nauk o Ziemi A
8. Wydział Nauk Społecznych B
9. Wydział Pedagogiki i Psychologii B
10. Wydział Prawa i Administracji A
11. Wydział Radia i Telewizji B
12. Wydział Teologiczny B


Umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi

(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 10.12.2015 r.)

liczba umów 643
w tym: umowy w ramach programu Erasmus+ 452


Współpraca z partnerami biznesowymi

(Biuro Współpracy z Gospodarką, Biuro Rzeczników Patentowych wg stanu na dzień 21.07.2015 r.)

liczba zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej 377
(stan na dzień 11.02.2016)
liczba skomercjalizowanych przedmiotów własności intelektualnej 3 licencje
2 sprzedane technologie aparaturowe
1 sprzedaż patentu
liczba powołanych przy Uczelni spółek spin off/out 5
liczba umów/porozumień z podmiotami gospodarczymi i samorządowymi 1165
liczba powiązań klastrowych 12


Pomieszczenia dydaktyczne

(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 17.02.2016 r.)

suma powierzchni dydaktycznej 210 292,64 m2


Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE

(informacja z Działu Projektów z 29.01.2015 r.)

Projekty realizowane w ramach
7. Programu Ramowego UE w 2014 roku

6

(Wartość ponad 6 300 000,
w tym dofinansowanie ze środków zagranicznych – ponad 5 200 000 zł oraz kwota dofinansowania ze środków MNiSW
na naukę – 1 056 259 zł)

Projekty realizowane w ramach innych międzynarodowych programów badawczych w 2014 roku 3
(Wartość ponad 360 tysięcy złotych)
Projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach 7. Programu Ramowego UE od 2014 roku

1
(Wartość przekracza 890 000 zł, dofinansowanie ze środków zagranicznych 100%)

 

Międzynarodowe programy edukacyjne, w tym programy edukacyjne UE

(informacja z Działu Projektów z 29.01.2015 r.)

Międzynarodowe projekty edukacyjne realizowane w 2014 roku 17

W tym:

Norweski Mechanizm Finansowania/Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Erasmus+

 

5

2

2
Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach niniejszych projektów wyniosła ponad 6,5 mln zł

 

Fundusze strukturalne UE

(informacja z Działu Projektów z 29.01.2015 r.)

Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
— projekty inwestycyjne
2
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
— projekty badawcze
5
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych w 2014 roku
— projekty edukacyjne
26
Projekty zatwierdzone do dofinansowania od 2014 roku w ramach funduszy strukturalnych – projekty edukacyjne 4

Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach niniejszych projektów wyniosła

ponad 100 mln zł

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.