facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Fakty i liczby

Uczelnia

(informacja z Działu Kształcenia z 12.03.2019 r.)

liczba kierunków
(studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w roku akademickim 2018/2019)
77 
w tym 3 w języku angielskim
liczba kierunków akredytowanych:  
 - Polska Komisja Akredytacyjna 38 (w tym 2 oceny wyróżniające)
ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej 7 wydziałów (w tym jedna ocena wyróżniająca)
liczba specjalności 242
w tym 8 w języku angielskim
liczba miast uniwersyteckich
(Katowice, Sosnowiec, Cieszyn, Chorzów)


Studenci

(informacja z Działu Kształcenia z 31.12.2018 r.)

ogółem liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) 24 983
osób na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych stacj. 18 670
niestacj. 4 104
osób na studiach podyplomowych (łącznie z cudzoziemcami) 997
osoby na studiach III stopnia (doktoranckich, łącznie z cudzoziemcami) 1 212
liczba studentów na poszczególnych wydziałach i jednostkach:  
- Wydział Artystyczny 484
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 599
- Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 745
- Wydział Filologiczny 5 263
- Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 1 361
- Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1 083
- Wydział Nauk o Ziemi 645
- Wydział Nauk Społecznych 3 852
- Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 716
- Wydział Prawa i Administracji 4 161
- Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 524
- Wydział Teologiczny 344
- Szkoła Zarządzania 11
- Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych 127


Kadra naukowa

Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na stopnie i tytuł naukowy z uwzględnieniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych (w tym mianowani)

(informacja z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych z 31.08.2019 r.)

liczba nauczycieli akademickich (na etatach naukowo-dydaktycznych) 1955
(w tym mianowanych 493)
liczba profesorów tytularnych 221 (w tym mianowanych 182)
liczba doktorów habilitowanych 573 (w tym mianowanych 205)
liczba doktorów 912 (w tym mianowanych 60)
liczba magistrów 249 (w tym mianowanych 46)


Uprawnienia jednostek

(informacja z Działu Nauki z 25.09.2019 r.)

Wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego

Stopień doktora:

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inzynieria materiałowa

 

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

 

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

 

Dziedzina sztuki w dyscyplinach:

 • sztuki filmowe i teatralne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
6 dziedzin,
21 dyscyplin

Stopień doktora habilitowanego:

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:

 • inżynieria materiałowa

 

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

 

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

 • nauki teologiczne

 

Dziedzina sztuki w dyscyplinie:

 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
6 dziedzin,
18 dyscyplin


Umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi

(informacja z Działu Współpracy z Zagranicą z 15.01.2019 r.)

liczba umów 898
w tym: umowy w ramach programu Erasmus+ 722


Współpraca z partnerami biznesowymi

(Biuro Współpracy z Gospodarką, Biuro Rzeczników Patentowych wg stanu na dzień 12.02.2018 r.)

liczba zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przedmiotów własności przemysłowej 490
(stan na dzień 12.03.2019)
liczba wdrożeń wyników prac B+R 36
liczba praktycznych efektów działalności naukowo-badawczej (technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania, odmian roślin, ekspertyz, opracowań naukowych, działań artystycznych opracowanych na rzecz podmiotów zewnętrznych) 341
liczba powołanych spółek spin off/out

6 spółek spin off
(z udziałem spółki celowej
SPIN-US sp. z o.o.)

6 spółek spin out

liczba umów, porozumień i listów intencyjnych zawartych z podmiotami: gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi oraz otoczenia biznesu 1659
liczba powiązań klastrowych 17


Pomieszczenia dydaktyczne

(informacja z Działu Gospodarowania Nieruchomościami z 12.02.2018 r.)

suma powierzchni użytkowej budynków dydaktycznych 214 724,21 m2


Międzynarodowe programy badawcze, w tym programy ramowe UE

(informacja z Działu Projektów z 30.09.2019 r.)

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych programów badawczych (Horyzont 2020, Justice, NAWA, Interreg)

14

ponad 5,2 mln zł

 

Międzynarodowe programy edukacyjne UE

(informacja z Działu Projektów z 30.09.2019 r.)

Międzynarodowe projekty edukacyjne realizowane  19

Kreatywna Europa

Erasmus+

INTERREG

Horyzont 2020

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

NAWA

1

11

4

1

1

1

Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi
w ramach niniejszych projektów wyniosła
ponad 23 mln zł

 

Fundusze strukturalne UE

(informacja z Działu Projektów z 30.09.2019 r.)

Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych
— projekty inwestycyjne
6
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych
— projekty edukacyjne
39

Łączna wartość dofinansowania przyznana Uniwersytetowi w ramach niniejszych projektów wyniosła

około 90 mln zł

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.