facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Mądrość zbudowała sobie dom..." - promocja książki o Uniwersytecie Śląskim

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka „Mądrość zbudowała sobie dom...” Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacje, źródła pod redakcją Antoniego Barciaka. Zawiera ona informacje dotyczące historii uczelni, jej struktury i władz, ponadto kalendarium oraz ważniejsze uchwały. Promocja książki odbędzie 24 czerwca o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Książka niniejsza powstała, by uświetnić obchody jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego. W ciągu swej czterdziestoletniej historii Uniwersytet, podobnie zresztą jak inne uczelnie, przeżywał różne zawirowania. W odniesieniu do śląskiej wszechnicy pokutują pewne stereotypy, pewne uprzedzenia, z którymi niełatwo walczyć… „Pora oddać sprawiedliwość – jak pisze Antoni Barciak we Wstępie – i pokazać dzieje i osiągnięcia Uczelni, nie ukrywając przy tym towarzyszących minionej epoce wypaczeń”. Bez wątpienia ten tom stanowi kontynuację tomu wydanego przed dziesięcioma laty na okoliczność trzydziestolecia Uniwersytetu Śląskiego („Wyrósł z dobrego drzewa…”…). Składa się z czterech części. W części I znalazły się teksty dotyczące historii naszej Uczelni i dziejów szkolnictwa na Górnym Śląsku. Część II zawiera strukturę organizacyjną i władze Uczelni, wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych. Przedstawiono doktorów honoris causa. Część ta obejmuje okres 1996–2007. Kalendarium, zawierające najważniejsze wydarzenia w dziejach Uniwersytetu w latach 1997/1998–2007, składa się na III część tomu jubileuszowego. Jej zwieńczeniem są najważniejsze uczelniane uchwały. Wreszcie ostatnia część zawiera źródła do dziejów Uczelni i jej poprzedników: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokumentację starań o powołanie w Katowicach uniwersytetu. „Ta część – jak twierdzi redaktor tomu – stanowi istotne uzupełnienie materiałów zawartych w tomie wydanym przed dziesięcioma laty. Przeprowadzone kwerendy objęły Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Uniwersytetu Śląskiego, Archiwum IPN – Oddział w Katowicach, Archiwum Główne Akt Nowych w Warszawie, archiwa centralnych urzędów, wreszcie zbiory prywatne”. Prezentowany tom powstał z inicjatywy Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Historii Uniwersytetu Śląskiego. Winien ukazać i przybliżyć dzieje Uniwersytetu Śląskiego, winien służyć budowaniu jego wizerunku oraz ukazaniu wkładu w rozwój polskiej nauki. U zaczątków przedsięwzięcia edytorskiego leżał wysiłek ogarnięcia i uporządkowania różnych, nierzadko sprzecznych źródeł i informacji dotyczących zawiłej i skomplikowanej rzeczywistości. Publikację wydano na podstawie przekazanych Wydawnictwu autoryzowanych materiałów, za datę graniczną przyjęto 31 XII 2007.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.