facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Statut PKZP  pdf

 


 

Druki wniosków:

Wnioski o udzielenie pożyczki składane są w rektoracie w pokoju 53, u p. ALICJI CZOP, tel. wew. 2186.

 

ING BS O/KATOWICE 02 1050 1214 1000 0007 0000 7750

 

Regulamin członkostwa w PKZP
w Uniwersytecie Śląskim od 01.07.2019

 1. Członkiem PKZP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach może być:
  • każdy pracownik Uczelni zatrudniony na czas nieokreślony,
  • pracownik zatrudniony na czas określony, lecz nie krótszy niż 1 rok,
  • emeryci i renciści – byli pracownicy Uczelni.
 2. Każdy nowy członek PKZP wnosi jednorazową kwotę wpisowego w wysokości 2% wynagrodzenia, która zostaje potrącona przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia.
 3. Członkom PKZP, co miesiąc potrącane są z wynagrodzenia składki na rzecz PKZP w wysokości 2% wynagrodzenia, które ewidencjonowane są na osobnym koncie PKZP.
 4. Wkłady członkowskie oraz pożyczki udzielane członkom PKZP nie są oprocentowane.
 5. Nowy członek PKZP ma prawo do pierwszej pożyczki po wpłaceniu wpisowego i trzech kolejnych składek.
 6. Maksymalna wysokość pożyczki może się równać sumie jednokrotności wynagrodzenia brutto / średnia z trzech miesięcy/ i trzykrotności zgromadzonych wkładów, ale nie więcej niż 25.000 zł, a w przypadku: emerytów, rencistów, osób na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych – wysokości zgromadzonego wkładu.
 7. Pożyczkę przyznaje się na podstawie wniosku – jeżeli wysokość pożyczki jest większa od zgromadzonych wkładów, wymagane jest zabezpieczenie w postaci poręczenia przez dwóch pracowników Uczelni będących członkami PKZP.
 8. Pożyczek długoterminowych udziela się na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, pożyczki udzielamy na czas nie dłuższy niż okres zatrudnienia.
 9. W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi Zarząd PKZP może za zgodą poręczycieli odroczyć spłatę pożyczki na okres do 3 miesięcy.
 10. Członek PKZP ma prawo do pożyczki krótkoterminowej – wysokość pożyczki wynosi 600 zł i spłata wynosi 6 miesięcy.
 11. Raty pożyczki potrącane są poprzez listę płac z wynagrodzenia. W przypadku niemożliwości dokonania tego potrącenia członek zobowiązany jest wpłacić ratę na konto PKZP: 
  ING BS O/KATOWICE 02 1050 1214 1000 0007 0000 7750
  e-mail: pkzp@us.edu.pl
 12. Wnioski o udzielenie pożyczki składane są w Rektoracie, w pokoju 53, u p. Alicji Czop, tel. wew. 2186.
 13. Wypłata pożyczek następuje w formie przelewu w terminie pensji.
 14. Skreślenie z listy członków PKZP następuje:
  • na pisemne żądanie członka PKZP,
  • w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,
  • w razie śmierci członka PKZP /pozostawione wkłady wypłacone są osobie wpisanej w deklaracji przystąpienia do PKZP po rozliczeniu zadłużenia/
  • na skutek decyzji Zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w statucie.

   Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje /po rozliczeniu konta/ zwrot wkładów członkowskich do 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków.
 15. Członek PKZP może ubiegać się o udzielenie zapomogi:
  • bezzwrotnej w wysokości do 2.000 zł w przypadku:
   • klęsk żywiołowych /wiatr, ogień, woda/ – protokół z policji lub straży pożarnej
  • bezzwrotnej w wysokości do 1.000 zł w przypadku:
   • z tytułu śmierci współmałżonka – akt zgonu, akt ślubu, dowód osobisty
   • z tytułu śmierci dziecka – akt zgonu, dowód osobisty
   • z tytułu śmierci rodziców – akt zgonu, dowód osobisty
  • bezzwrotnej z tytułu leczenia szpitalnego (raz w roku kalendarzowym, dla członków należących do PKZP powyżej 1 roku) – wypis ze szpitala  lub  druk L- 4 wg:
   • od 1–5 dni pobytu w szpitalu – 500 zł
   • od 6–10 dni  pobytu w szpitalu – 1.000 zł
   • od 11 dnia i więcej pobytu w szpitalu – 1.500 zł
 16. Zapomogi wypłacane są w miarę posiadanych środków.
 17. Decyzje podejmuje Zarząd i decyzja jest ostateczna.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.