facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

NOWOŚCI W ZASADACH REKRUTACJI NA STUDIA W UŚ

We wtorek 4 grudnia Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął Uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz z zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003. Zgodnie z jej brzmieniem nabór na studia w najbliższym roku akademickim odbywać się będzie - w miarę możliwości - zgodnie z zasadami dostosowanymi do rodzaju wybranej przez kandydatów na studia matury. Zmiany związane z "nową maturą" dotyczą kilku rozwiązań szczegółowych i wybranych kierunków studiów, w skrócie prezentujemy je poniżej. Pełny tekst Uchwały można znaleźć tutaj. Tegoroczne zmiany w systemie kwalifikacji są wynikiem przemyśleń i reakcją na zamieszanie wokół matury 2002, będące skutkiem zmiany strategii władz ministerialnych wobec tej reformy. Wprowadzenie zmian wynikło także z decyzji poszczególnych Rad Wydziałów i jednostek uniwersyteckich odnośnie zawieszenia lub uruchomienia niektórych specjalności na wybranych kierunkach studiów. Zmusiło to Uniwersytet do wycofania się z radykalnych propozycji otwarcia się na „nową maturę” ogłoszonych w kwietniu, co było konieczne z uwagi na niepewność wyborów młodzieży („stara” czy „nowa matura”?). Chcąc zapewnić wszystkim równą szansę, a jednocześnie dać sygnał, że docenia się odwagę tegorocznych maturzystów i wysiłek włożony w przygotowanie się do „nowej matury” zdecydowano się na „małą premię” zawartą w propozycji skierowanej do kandydatów na fizykę, bibliotekoznawstwo i filologię polską (studia dzienne) oraz na studia wieczorowe i zaoczne na kilkunastu kierunkach, gdzie obowiązuje konkurs świadectw:  W konkursie świadectw dojrzałości dla absolwentów z „nową maturą” przelicza się punkty procentowe na oceny wg poniższej tabeli:
PUNKTY PROCENTOWEOCENA
91% - 100% 6
71% - 90% 5
51% - 70% 4
Powyżej 35% 3
Kandydaci na studia legitymujący się „starą maturą” i poddający się wymogom konkursu świadectw, poddani zostaną kryteriom obowiązującym w latach poprzednich.  Na kierunku: fizyka, dla kandydatów, którzy zdali „nową maturę” kryterium naboru będzie uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie maturalnym z przedmiotu: fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym, gdzie za ocenę pozytywną uważane będzie 50% punktów dla fizyki i 35% punktów dla matematyki. Maturzyści lat poprzednich lub w razie rezygnacji z nowej matury poddani zostaną dotychczasowej kwalifikacji (konkursowi świadectw), gdzie pod uwagę brane będą oceny z fizyki i matematyki (i chemii na specjalności: nauczycielska fizyka z chemią).  Na kierunku: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna kryterium naboru jest rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o książce, prasie, bibliotece, predyspozycjach zawodowych oraz: - dla absolwentów zdających starą maturę konkurs świadectw z przedmiotów: język polski, język obcy, dodatkowo matematyka lub historia; - dla absolwentów zdających „nową maturę” konkurs świadectw z przedmiotów: język polski, matematyka oraz z dwóch dodatkowych ze wskazanych przedmiotów: historii, chemii, biologii, fizyki, informatyki, dowolnego języka obcego.  Na kierunku: filologia polska kryterium kwalifikacji stanowić będzie: - dla absolwentów zdających starą maturę egzamin pisemny w formie testu interpretacyjnego i gramatycznego, egzamin ustny z historii literatury polskiej - dla absolwentów zdających „nową maturę” egzamin ustny z historii literatury polskiej. Dodatkowo informujemy o kierunkach i specjalnościach uruchomionych lub zawieszonych od roku akademickiego 2002/2003: Kierunki lub specjalności uruchomione w roku akademickim 2002/2003: Wydział Nauk Społecznych Socjologia, specjalność socjologia reklamy i komunikacja społeczna (studia dzienne i zaoczne licencjackie) Socjologia dla absolwentów socjologicznych studiów licencjackich w tym Wyższej Szkoły zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, specjalność socjologia ogólna (studia dzienne magisterskie uzupełniające) Wydział Filologiczny – Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku Filologia, specjalność język francuski (studia dzienne zawodowe) oraz specjalność kultura i literatura brytyjska i amerykańska (studia dzienne licencjackie). Kierunki zawieszone w roku akademickim 2002/2003: Wydział Pedagogiki i Psychologii Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (studia dzienne licencjackie) Wydział Prawa i Administracji Prawo dla absolwentów administracji (studia zaoczne magisterskie uzupełniające) Wydział Nauk o Ziemi Geologia (studia zaoczne licencjackie) Wydział Filologiczny Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna dla absolwentów pomaturalnych szkół bibliotekoznawstwa i księgarstwa oraz SN (studia zaoczne magisterskie) Filologia, specjalność język włoski dla absolwentów 3-letnich studiów licencjackich i kolegiów językowych (studia zaoczne magisterskie uzupełniające). Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji udziela Dział Nauczania Uniwersytetu Śląskiego: tel. 258 24 41, 259 96 01 wew. 16 22, 18 80 e-mail dn@us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.