facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

INTERFERENCJE W JĘZYKU I KULTURZE

Zakład Językoznawstwa Porównawczego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem dwudniowej konferencji: Interferencje w języku i kulturze na pograniczu, która odbędzie w Sali Rady Wydziału Filologicznego (V piętro) przy placu Sejmu Śląskiego 1. Rozpoczęcie obrad nastąpi w środę 5 grudnia o godz. 11.00.

Konferencja na temat interferencji w języku i kulturze na pograniczu odbędzie się z udziałem gości zagranicznych z Czech, Bułgarii, Słowacji i Słowenii. Wśród polskich uczestników obrad będą pracownicy naukowi PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, UMCS w Lublinie i innych ośrodków. Tematy wystąpień związane są z interferencjami językowymi, kulturowymi i literackimi na pograniczu polsko-czeskim, polsko-słowackim, polsko-niemieckim, polsko-ukraińskim, bułgarsko-serbskim, słoweńsko-włoskim oraz na terenach Łużyc. Zjawisko interferencji będzie rozpatrywane w aspekcie historycznym i współczesnym, na poziomie fonologicznym, leksykalnym, składniowym oraz w stylistyce. Poniżej program konferencji: ŚRODA, 5 grudnia 2001 11.00 Uroczyste otwarcie 11.15-15.30 OBRADY 1. Irena Bogocz, Osobiwości typologiczne języków a interferencja (czesko-polskie pogranicze językowe). 2. Zigniew Greń, Stałość i zmienność współczesnych gwar cieszyńskich. 3. Joanna Okoniowa, Franciszek Sowa, Pogranicze polsko-słowackie. Perspektywy i zagrożenia. 4. Mieczysław Basaj, Interferencje w aspekcie diachronicznym PRZERWA 1. Stefan Warchoł, W sprawie ukraińsko-polskiej interferencji „pośredniej” w gwarze wsi „Łabunie” koło Zamościa 2. Barbara Grabka, Wpływy czy niezależny rozwój. O pewnym zjawisku fonetycznym na pograniczu 3. Jerzy Staszewski, Interferencje językowe na obszarze górnołużyckim 4. Bożena Frankowska-Kozak, Nazwy osobowe przesiedleńców z pogranicza polsko-ukraińskiego na Pomorzu-Zachodnim 5. Petar Sotirow, O jednym z przykładów kontaktu językowego między językiem słowiańskim a językiem nieindoeuropejskim 16.30.-19.00 OBRADY 2. Barbara Falińska, Polsko-czesko-słowackie powiązania leksyklano-skladniowe na materiale OLA 3. Anita Račaková, Zagadnienia składni na polsko-słowackim pograniczu. 4. Anna Perduhová, Preník pol’štiny do nárečí pohraničneho regiónu Kysuce a jej interferenčný vplyv na spisovnú slovenčinu PRZERWA 1. Jiri Damborsky, Interefencja - próba definicji. 2. Joanna Ślósarska, Na pograniczu rytmu, koloru i dźwięku - malarstwo M. K. Čiurlionisa. 3. Monika Kempny-Falińska, Eklektyzm a problem interferencji CZWARTEK, 5 grudnia 2001 10.00 – 15.30 OBRADY 1. Svatava Urbanová, Pojetí regionu, regionalismu a regionalizace v současné česke literatuře Slezska a severní Moravy 2. Barbara Pytlos, Śląsk, ziemia graniczna w reportażach Zofii Kossak, Jana Wiktora i Stanisława Wasylewskiego 3. Zoltan Jan, Narodnostno mešano ozemlje v ob slovensko italijanski meji in iluzije o literarnem posredništvu. 4. Maja Szymoniuk (temat zostanie zaktualizowany) PRZERWA 1. Michael Fleischer, Sterowana przez obraz świata konstrukcja rzeczywistości na przykładzie medialnych relacji z 'IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet' w Pekinie 2. Tadeusz Miczka (temat zostanie zaktualizowany) 3. Michael Fleischer, Kamila Biskupska, Magdalena Parus, Anna Przyborska-Borkowicz, Michał Grech, Kulturowa konstrukcja 'polskiej' i 'niemieckiej rzeczywistości' (na materiale wiadomości telewizyjnych). 4. Witold Adamczyk, Interferencje wizualne medialnej kultury amerykańskiej w kinie polskim. 5. Jolanta Gwioździk, Staropolskie kolędy lwowskich benedyktynek 16.30-18.00 OBRADY 1. Piotr Żurek, Interferencja i języki żydowskie na przestrzeni dziejów. 2. Jerzy Obara, Przenikanie języka ogólnego do socjolektów 3. Helena Synowiec, Bożena Cząstka-Szymon, O użyteczności badań nad interferencją w edukacji językowej uczniów ze środowisk gwarowych 4. Iwona Nowakowsaka-Kempna, Interferencje jako wyznacznik pogranicza 18.15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.