facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Powołanie fundacji CITTiRUŚ

12 października podpisano akt notarialny powołanej fundacji pod nazwą Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju fundacja Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Celem fundacji jest: 1. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Śląskiego i innych ośrodków nauki oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki krajowej i na eksport, 2. promowanie innowacyjności wraz z pozyskaniem wsparcia – finansowego i merytorycznego dla jej praktycznej realizacji, 3. popularyzowanie i wspieranie myśli naukowej, w szczególności wykorzystującej szeroko rozumiane nowe technologie, 4. wspieranie działalności Uniwersytetu Śląskiego, przede wszystkim jego działalności naukowo-badawczej, 5. upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki, 6. prowadzenie działań na rzecz stymulowanie i promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości, 7. wspieranie i pomoc Uniwersytetowi Śląskiemu w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych i realizacji projektów z funduszy unijnych, jak również własna lub wspólna z Uniwersytetem Śląskim realizacja projektów z funduszy unijnych, 8. wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji Uniwersytetowi Śląskiemu związanych z rozwojem uczelni, 9. wspieranie i organizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządowych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (miedzy innymi: edukacja, nauka, gospodarka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna), wykorzystujących dorobek naukowo-badawczy Uniwersytetu Śląskiego, 10. wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy, 11. wspieranie i organizowanie działań komercyjnych w oparciu o potencjał naukowo-techniczny Uniwersytetu Śląskiego, 12. wspieranie i organizowanie działań promujących Uniwersytet Śląski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.