facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja ESF EW w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Każdego roku Europejska Fundacja na Rzecz Nauki (European Science Foundation - ESF) przyznaje wybranym specjalistom ze wszystkich dziedzin nauki granty na organizację Konferencji - Warsztatów ESF Exploratory Workshops (ESF EW). Wyróżniony grantobiorca ("convenor") posiada szczególną możliwość zaproszenia, w konsultacji z ESF, do 30 najwybitniejszych specjalistów z całego świata w danej dziedzinie. Przyznany grant umożliwia pokrycie kosztów pobytu i podróży dla zaproszonych gości. Celem każdego ESF EW jest "burza mózgów" ukierunkowana na eksplorację szczególnie innowacyjnych wyników badań o potencjalnie szczególnym wpływie na rozwój danej dziedziny Nauki (*). W tym roku to Europejskie Wydarzenie Naukowe będzie miało miejsce także w Polsce, dzięki grantowi, który otrzymała dr Aleksandra Drozd-Rzoska z Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki: w dniach 11-13 października w Ustroniu odbędzie się ESF EW "Glassy Liquids under Pressure: Fundamentals and Applications". Konferencja - "burza mózgów" – dotyczyć będzie jednego z najbardziej "gorących" tematów współczesnej fizyki fazy skondensowane i nano-inżynierii materiałowej - niezwykłych fenomenów związanych z przechodzeniem różnych materiałów, przede wszystkim cieczy, w stan szkła - z pominięciem procesu topnienia/krzepnięcia. Według "Nature", jednego z najważniejszych periodyków naukowych świata, wyjaśnienia zagadki dynamiki przejścia w stan "szklisty" należy do 6-ściu największych wyzwań dla Nauki w XXI wieku. Zainteresowanie tą tematyką wzmaga jeszcze szereg zastosowań o niezwykłym znaczeniu ogólnospołecznym: od inżynierii materiałowej, nowych amorficznych postaci leków czy nowych sposobów konserwacji żywności do geofizyki wnętrza Ziemi. Zastosowanie nowych technik eksperymentalnych ma szczególne znaczenie dla weryfikacji i tworzenia nowych modeli teoretycznych i w konsekwencji dla praktycznych aplikacji w tej dziedzinie. Taką możliwość dają badania oparte o wysokie ciśnienia hydrostatyczne, szczególnie wykorzystujące ekstremalne granice tzw. ujemnych ciśnień i bardzo wysokich ciśnień. Organizator ("convenor") tego ESF EW należy do jedynej na świecie grupy prowadzącej liniowe i nieliniowe badania dielektryczne aż do ciśnień rzędu kilku GPa (1 GPa = 10 000 atm) w materiałach szklistych, od prostych cieczy molekularnych do żywic, polimerów, białek i ciekłych kryształów. Wykłady i towarzyszące im dyskusje zostaną opublikowane w specjalnym woluminie Journal of Physics: Condensed Matter, który powinien ukazać się w połowie 2008 roku. Będzie to pierwsze, jak dotąd, opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone problemowi wpływu ciśnienia na własności materiałów przechodzących w stan szklisty.

Informacje o tej konferencji zawiera też strona European Science Foundation oraz strona: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/konferencje/drozd-rzoska/ (*) Europejska Fundacja na Rzecz Nauki (European Science Foundation, ESF) to organizacja skupiająca i koordynująca pan-Europejskie inicjatywy naukowe o szczególnym stopniu innowacyjności. ESF powstała w 1974 roku i aktualnie skupia 30 krajów europejskich, ściśle współpracując z wyzwaniami formułowanym w 6-tym i 7-mym Programie Ramowym Unii Europejskiej. Zasadniczym celem ESF jest szybkie wspierania i propagacja najnowszych i potencjalnie najbardziej nośnych odkryć naukowych a w efekcie promocja Nauki Europejskiej na najwyższym poziomie. Szczególną uwagę ESF zwraca na powstawanie ponadgranicznych, pan-europejskich, sieci i projektów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.