facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DOKTOR J.GEORG BEDNORZ DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Doktor J. Georg Bednorz Zgodnie z decyzją Senatu Uczelni 24 kwietnia 2007 r. o godz. 11.00 tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzyma Doktor J. Georg Bednorz, wybitny uczony, fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1987 r. wraz z K.A. Müllerem, Doktor w IBM Research Division, Zurich Research Laboratory, Rüschlikon - Szwajcaria. Uroczystość odbędzie się w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25. Wykład otwarty Insulator Metal Transition and Memory Behaviour in Perovskite Oxides dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 25 kwietnia o godz. 10.00 w auli Pawlikowskiego Instytutu Fizyki UŚ przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach. Dr J.Georg Bednorz Urodzony 16 maja 1950 r. w Neuenkirchen w Niemczech. Propozycja nadania tytułu doktora honoris causa dr. J. Bednorzowi, wybitnemu specjaliście z fizyki doświadczalnej, fizyki wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa, fizyki przejść fazowych i ferroelektrycznych właściwości perowskitów tlenkowych, fizyki tlenków metali przejściowych i ich zastosowań w mikroelektronice oraz fizyki cienkich warstw i hetero-struktur typu metal-izolator-metal, wynika co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy z nich, to niewątpliwy wkład dr. Bednorza do rozwoju nauki, polegający na odkryciu wespół z K. A. Müllerem wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa w nowej klasie materiałów, potwierdzony uzyskaniem w 1987 roku nagrody o najwyższej randze naukowej w dziedzinie fizyki, jaką jest Nagroda Nobla. Najważniejsza publikacja z tego zakresu ukazała się w czasopiśmie Zeitschrift für Physik B Condensed Matter w 1986 roku, była cytowana więcej niż 2000 razy. Drugim powodem jest to, iż dr J.G. Bednorz jest wciąż niezwykle aktywnym uczonym, nakreślającym dalsze kierunki badań w fizyce ciała stałego. Prowadzi badania naukowe polegające na poszukiwaniu nowych tlenków metali przejściowych i metod pozwalających w kontrolowany sposób zmieniać ich właściwości fizyczne pod kątem zastosowań w mikroelektronice. Obecnie swoją aktywność naukową skoncentrował na badaniu cienkich warstw, w tym w szczególności na badaniu właściwości struktur typu metal-izolator-metal. Badania te doprowadziły do odkrycia przejścia fazowego typu metal-izolator i zjawiska przełączania stanu lokalnej oporności elektrycznej w perowskitach tlenkowych. Odkrycie to niezwykle obiecujące z punktu widzenia konstruowania pamięci elektronicznych o pojemności rzędu terabitów. Obecnie dr J.G. Bednorz pracuje w Instytucie IBM Research Division, Zurich Research Laboratory, Rüschlikon, w Szwajcarii. Warto podkreślić, że Dr J. G. Bednorz jest przedstawicielem głównie fizyki eksperymentalnej, a przedmiot Jego badań w dużej mierze odzwierciedla badania naukowe prowadzone od wielu lat w kilku Zakładach Instytutu Fizyki: Zakładzie Fizyki Doświadczalnej, Zakładzie Fizyki Teoretycznej, Zakładzie Fizyki Ciała Stałego i Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej. Nadanie dr. Bednorzowi zaszczytnego tytułu honoris causa naszej uczelni wiąże się z jednej strony z ogromnym uznaniem Jego wybitnego wkładu do rozwoju fizyki ciała stałego, z drugiej strony symbolizuje intensywne działania Instytutu Fizyki w kierunku rozwijania badań naukowych i kierunków kształcenia z zakresu nanofizyki. Dotychczasowy dorobek naukowy dr. J.G. Bednorza liczy więcej niż 120 publikacji w czasopismach o największym prestiżu naukowym, a miarą ich wybitności jest liczba kilku tysięcy cytowań. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród międzynarodowych towarzystw i instytucji naukowych. Obok wspomnianej już Nagrody Nobla, Dr Bednorz otrzymał wiele innych międzynarodowych nagród i wyróżnień, z których część dzielił wspólnie z K. Alexem Müller’em. Należą do nich: · The Marcel-Benoist Prize 1986 (Marcel-Benoist Foundation, Switzerland) · The 13th Fritz London Memorial Award , 1987 (University of California) · The Dannie Heineman Prize 1987 (Academy of Sciences Goettingen) · The Robert Wichard-Pohl Prize 1987 (German Physical Society) · The Hewlett-Packard Europhysics Prize 988 (European Physical Society) · The IBM International Prize for New Materials 1988 (American Physical Society) · The Aldo-Villa Prize 1991 (Italian Ceramic Society) · The Viktor Moritz Goldschmidt Prize 1987 (German Mineralogical Society) · The Otto-Klung Prize 1987 (Free University of Berlin) · The Ross Coffin Purdy Award 1988 (American Ceramic Society) · The “Distinguished Order of Merit with Star and Shoulderband” 1988 (Minister of Research and Technology of Germany) Członkowstwo w Instytucjach Naukowych: · American Physical Society APS · Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG · Deutsche Mineralogische Gesellschaft DMG · Material Research Society MRS · Schweizerische Kristallografische Gesellschaft SKG · Gesellschaft Deutscher Chemiker GDCh Honorowe członkowstwo: · Honorary Fellow, Fudan University, Shanghai, China, 1988 · Distinguished Member, Academy of Ceramics, 1992 · Honorary Member, American Ceramic Society ACS, 1997 · Fellow, American Physical Society APS, 1998 · Honorary Fellow, Institute of Physics, Singapore, 2001 Przyznanie dr. J. Georgowi Bednorzowi zaszczytnego tytułu doktora honoris causa jest dowodem przywiązywania przez Uniwersytet Śląski ogromnej wagi do rozwoju nauk ścisłych i uznania jej trudnej do przecenienia roli w kształtowaniu dawnej, obecnej i przyszłej cywilizacji. Wśród 33 doktorów honorowych naszej uczelni, do tej pory dwóch reprezentowało dziedzinę fizyki. Byli nimi: fizyk jądrowy profesor Adam Strzałkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który tytuł doktora honoris causa otrzymał w 1996 roku i fizyk-teoretyk profesor Peter Hänggi z Uniwersytetu w Augsburgu w Niemczech, wyróżniony tym zaszczytnym tytułem podczas obchodów Światowego Roku Fizyki w 2005 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.