facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UNIWERSYTECKA KOMISJA FINANSOWA

Uniwersytet Śląski jest organizatorem kolejnego spotkania Uniwersyteckiej Komisji Finansowej. Obrady Komisji będą się odbywać w dniach 4-6 marca br. w Hotelu Gościnnym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bytkowskiej 1a. W pracach Komisji wezmą udział prorektorzy zajmujący się problematyką finansową w swoich macierzystych uniwersytetach, kwestorzy oraz przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gospodarzem spotkania będzie prof. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju UŚ, obrady poprowadzi przewodniczący UKF - prof. UG dr hab. Jerzy Bieliński, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów. W pierwszej części obrad uczestniczyć będzie JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Janusz Janeczek. Tematami obrad będzie: 1. Informacja o zasadach przyznania dotacji dydaktycznej w roku bieżącym (skutki wdrożenia nowego algorytmu na zmiany wielkości dotacji budżetowej) – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2. Prezentacja sposobów planowania i rozliczania budżetów uczelnianych uwzględniających podział środków na studia stacjonarne i studia niestacjonarne (konsekwencje wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) – kwestorzy uczelni, 3. Wymiana doświadczeń na temat sposobów obliczania kosztochłonności studiów oraz zasady ustalania odpłatności za studia. 4. Wymiana doświadczeń dotyczących sposobu wyodrębnienia kosztów związanych z kształceniem kadr naukowych, 5. Wymiana doświadczeń finansowania projektów z funduszy strukturalnych. Uniwersytecka Komisja Finansowa Idea utworzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej zrodziła się podczas spotkania prorektorów uniwersytetów polskich odpowiedzialnych za sprawy finansowe uczelni. Inicjatywę powołania takiej komisji zaproponował w 2003 roku Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Janusz Neider, który został także jej pierwszym przewodniczącym. Jako podstawowe zadania Komisji uznano wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce. Specyfika zarządzania finansami uczelni publicznych w Polsce polega na konieczności gospodarowania środkami pieniężnymi pozyskiwanymi przez uczelnie z różnych źródeł jakimi są: dotacja dydaktyczna otrzymywana ze środków budżetowych za pośrednictwem MNiSzW, środki na badania naukowe, przychody uczelni otrzymywane za opłaty dydaktyczne i inne rodzaje działalności uczelni, środki funduszu stypendialnego, czy wreszcie środki finansowe z funduszy europejskich. Niemal każde z wymienionych wyżej źródeł finansowania posiada odmienne regulacje dotyczące sposobu ich pozyskiwania i zasad wydatkowania. Wymiana doświadczeń uczelni stała się więc koniecznością. Uniwersytecka Komisja Finansowa została afiliowana przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i jako datę jej utworzenia należy uznać decyzję z dnia 19 marca 2004 roku. Spotkania UKF odbywają się dwa, trzy razy w roku. Za każdym razem organizatorem jest inny Uniwersytet. Kolejne posiedzenia UKF poświęcone są wybranym problemom, którymi przykładowo były: - wdrażanie Systemu Bolońskiego – skutki organizacyjne i finansowe, - wpływ nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” na sytuację finansową uniwersytetów, - wdrażanie systemów informatycznych, - budowa planu strategicznego rozwoju uczelni, Na posiedzenia UKF zapraszani są goście specjalizujący się w problematyce będącej przedmiotem obrad. Byli nimi przykładowo: - Prof. Marek Rocki, były rektor SGH, przewodniczący specjalnej komisji KRASP, powołanej dla opracowania algorytmu, - Prof. Jerzy Błażejowski, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, - Prof. Maria Romanowska, Prorektor SGH ds. Dydaktyki i Studentów W posiedzeniach UKF uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatnim okresie częstym gościem był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stefan Jurga. Z Komisją stale współpracuje Pani Elżbieta Bobrowska, radca ministra, która niemal zawsze przyjmuje zaproszenie do uczestniczenia w posiedzeniu. Szczególnym zadaniem UKF jest stałe monitorowanie zmian sytuacji finansowej polskich uniwersytetów. Rezultat tych prac zawarty jest w corocznie wykonywanym opracowywaniu pt. „Analiza sytuacji finansowej uniwersytetów publicznych”. Przedmiotem obrad UKF jest także dyskusja dotyczącą zmian w rozporządzeniach związanych z gospodarką finansową uczelni. W kadencji władz rektorskich 2004-2007 prorektorzy uniwersytetów polskich wybrali: - prof. UG dr hab. Jerzego Bielińskiego, Prorektora ds. Rozwoju i Finansów jako przewodniczącego, - prof. dr hab. Jerzego Zioło, Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego jako zastępcę przewodniczącego. Informację o UKF KRUP opracował przewodniczący UKF - prof. UG dr hab. Jerzy Bieliński

Skróty