facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

7 PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego. Spotkanie prowadzone przez przedstawicieli Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się 23 lutego br. o godz. 12.00 w auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11. 7 Program Ramowy stwarza ogromne możliwości finansowania wielu obszarów nauki, tak nauk matematyczno – przyrodniczych, społecznych jak i humanistycznych, oraz zindywidualizowanego rozwoju kadry naukowej. 7 PR rozpoczął się 1 stycznia 2007 roku. Jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 53 miliardy EUR, co stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR. 7PR ma różnić się od poprzednich programów znaczącym uproszeniem zasad uczestnictwa. Dotyczyć to ma całego cyklu finansowania, łącznie z uproszczeniem systemów finansowania, zasad i procedur administracyjnych oraz finansowych, jak również czytelności i przystępności dokumentów dla użytkownika. Składa się on z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC). COOPERATION (WSPÓŁPRACA) Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych: IDEAS (POMYSŁY) Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki. PEOPLE (LUDZIE) Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI) Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej. JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE) JRC 7PR będzie wspierał działania naukowe i technologiczne prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań jądrowych. JRC uzupełnia działania prowadzone przez w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie i edukacji, ochronie środowiska. EURATOM Program ma na celu wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.