facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Wydział Pedagogiki i Psychologii obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swego istnienia. Powołany został 30 września 1976 roku zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, jako ósmy wydział Uniwersytetu Śląskiego. Z okazji jubileuszu we wtorek 19 grudnia na wydziale odbędzie się sympozjum naukowe Rodowód, instytucjonalizacja, rozwój i zamierzenia katowickiej pedagogiki i psychologii. W programie obrad m.in.: historia wydziału, analiza dorobku i dyskusja nad rozwojem dalszych badań naukowych oraz procesem ich umiędzynarodowienia. Początek sympozjum o godz. 12.00. W 1978 roku Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskał prawo nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych, a od 27 marca 2006 roku ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Obecnie na wydziale zatrudnienie znajduje 150 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 9 profesorów, 14 doktorów habilitowanych oraz 82 doktorów. Funkcję Dziekana Wydziału pełni – drugą kadencję – prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk. Instytutem Psychologii kieruje prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak, a prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs pełni funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki. Wydział oferuje studia I i II stopnia na dwóch kierunkach: pedagogiki i psychologii, które uzyskały akredytację PKA, i które każdego roku cieszą się wielką popularnością wśród kandydatów. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Bogata jest także oferta studiów podyplomowych, z których chętnie korzystają absolwenci uzupełniający swoje kwalifikacje. Studentom oferowane są doskonałe warunki kształcenia, poczynając od nowoczesnej auli i dobrze wyposażonych pracowni, zwłaszcza komputerowych, w których można korzystać z rozbudowanych baz danych w celu opracowania prac awansowych, aż po przyjazny klub i bufet. Wydział słynie m.in. z czasopisma unikatowego nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowej – „The New Educational Review”. Na jego łamach są prezentowane wyniki badań z zakresu: pedagogiki, socjologii wychowania oraz psychologii kształcenia. Publikowane są w nim teksty z całego świata. Od niespełna roku czasopismo podlega ocenie londyńskiej agendy Instytutu Filadelfijskiego. program sympozjum: Katowice, ul. Grażyńskiego 53, aula im. Józefa Pietera Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk – dziekan wydziału: powitanie gości JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek: adres skierowany do społeczności akademickiej wydziału Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk: Rodowód, instytucjonalizacja, rozwój i zamierzenia katowickiej pedagogiki i psychologii Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki: Próby demokratyzacji struktury i aktywizacji społeczności akademickiej wydziału w okresie poprzedzającym zmianę ładu społeczno-ekonomicznego Prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak: Wydział Pedagogiki i Psychologii w okresie 1990-1993 Prof. dr hab. Ewa Syrek: Początki instytucjonalizacji szkoły naukowej w pedagogicznym ośrodku naukowym Uniwersytetu Śląskiego Dr hab. Grażyna Kempa: Z tradycji uniwersyteckiego kształcenia pedagogicznego w Katowicach Zamknięcie sympozjum

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.