facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOŁECZNOŚCI W OBLICZU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

Uniwersytet Śląski we współpracy z Europejskim Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miast (EFUS) serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym seminarium Lokalne społeczności w obliczu zagrożenia terrorystycznego, które odbędzie się w poniedziałek i wtorek 13 i 14 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Seminarium będzie okazją do porównania doświadczeń europejskich i wyciągnięcia praktycznych wniosków dla władz lokalnych. Terroryzm jest złożonym zjawiskiem, zagrażającym wszystkim sferom ludzkiego życia. Dlatego społeczności lokalne stoją przed pilnym zadaniem wypracowania odpowiedniego mechanizmu obronnego na wypadek ataków terrorystycznych. Zadaniem katowickiego seminarium będzie próba teoretycznego wypracowania, poprzez wymianę doświadczeń różnych państw członkowskich UE, optymalnego modelu reagowania. Organizacja seminarium będzie opierała się na wyodrębnieniu trzech podstawowych elementów: a) sytuacji przed atakiem terrorystycznym (zapobieganie terroryzmowi i relacje w obrębie wieloetnicznej społeczności lokalnej) b) sytuacji podczas ataku terrorystycznego (w tym: reagowanie kryzysowe, zarządzenie kryzysowe i systemy komunikacji) c) sytuacji po akcie terrorystycznym (solidarność z ofiarami i wsparcie publiczne). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestię utworzenia skutecznego systemu zarządzania kryzysowego. Seminarium będzie prowadzone w sposób interaktywny. Zarówno warsztaty tematyczne, jak i plenarne posiedzenia mają służyć wymianie doświadczeń i pomysłów. Dyskusje będą moderowane przez krajowych i międzynarodowych ekspertów, wywodzących się z grona społeczności akademickiej, administracji i policji. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele władz lokalnych, rządowych i samorządowych, osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym i regionalnym, pracujące m.in. w centrach i wydziałach zarządzania kryzysowego, policji i straży pożarnej. program sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ Katowice, ul. Bankowa 11b języki: polski i angielski poniedziałek 13 listopada 8.30-9.00 rejestracja uczestników 9.00-9.10 otwarcie seminarium – przywitanie gości Jego Magnificencja Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Prorektor UŚ prof. dr hab. Anna Łabno 9.10-9.30 przedstawienie uczestników seminarium 9.30-9.50 prezentacja projektu Cities Against Terrorism Justyna Kułach, Dr Frederic Esposito, przedstawiciele Europejskiego Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miast Część I Prewencja antyterrorystyczna w zakresie terroryzmu i relacje w obrębie wspólnoty lokalnej 9.50-10.50 Projektowanie architektoniczne jako przedmiot prewencji antyterrorystycznej Guy Collyer, National Counter Terrorism Security Office, Wielka Brytania 10.50-11.20 przerwa 11.20-12.20 Doświadczenia brytyjskich władz lokalnych w dziedzinie prewencji antyterrorystycznej Spencer Webster, Kierownik Risk & Emergency Planning, Halton Borough Council, Wielka Brytania Część II Reagowanie kryzysowe 12.20-13.50 Rola Policji w reagowaniu na sytuację kryzysową w kontekście zamachu terrorystycznego Inspektor Jacek Bartoszek, po. Naczelnika Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru, Centralne Biuro Śledcze, Komenda Główna Policji 13.50-14.50 przerwa 14.50-15.20 pokaz jednostek antyterrorystycznych – dziedziniec przed WPiA UŚ 15.20-16.20 Przygotowanie jednostek Straży Pożarnej do działań ratowniczych na wypadek zamachu terrorystycznego Nadbryg. mgr inż. Janusz Skulich, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 16.20-17.20 Przygotowanie i reagowanie władz lokalnych w sytuacji ataku bioterrorystycznego Dr n. med. Anna Szczerba-Sachs, Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Katowicach 17.20-18.00 dyskusja wtorek 14 listopada 9.00-10.00 Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zagrożenia terrorystycznego. Wymiar ogólnokrajowy i regionalny Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Akademia Marynarki Wojennej 10.00-10.30 przerwa Część III Zarządzanie kryzysowe i systemy komunikacji 10.30-12.00 Zarządzanie kryzysowe i komunikacja w sytuacji zagrożenia terrorystycznego Grzegorz Kamienowski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego Część IV Solidarność i publiczne wsparcie dla ofiar aktu terrorystycznego 12.00-13.30 Doświadczenia Europy Zachodniej i Wschodniej w zakresie wsparcia ofiar terroryzmu. Porównanie Lina Kolesnikova, Konsultant, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Belgia 13.30-14.15 Psychologiczne aspekty wsparcia ofiar zamachów terrorystycznych Dr Maria John-Borys, Centrum Pomocy Psychologicznej w Sytuacjach Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego 14.15-15.15 przerwa 15.15-16.15 prezentacja wyposażenia PSP na wypadek ataku bioterrorystycznego – dziedziniec przed WPiA UŚ 16.15-16.45 dyskusja 16.45-17.00 podsumowanie wyników, zakończenie seminarium Dr Jacek Barcik, Uniwersytecki Koordynator Projektu Cities against Terrorism 17.00-17.20 przerwa dla ekspertów, przedstawicieli EFUS i gości seminaryjnych: 17.20 autobus sprzed Wydziału do Tarnowskich Gór 18.15-19.45 zwiedzanie zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych ok. 20.15 kolacja w Tarnowskich Górach ok. 21.15 powrót do hotelu Seminarium katowickie jest częścią szerszego projektu koordynowanego przez Europejskie Forum Bezpieczeństwa Miejskiego. Koszty dwudniowego seminarium są dofinansowane przez Unię Europejską. opłata za udział: 100 Euro rejestracja uczestników i kontakt z organizatorem: dr Jacek Barcik Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego tel.: 0503 632 118 e-mail: jbar@poczta.onet.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.