facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EDUKACJA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej Edukacja w społeczeństwie wiedzy - wieloznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej, która odbędzie się 25 i 26 września na Wydziale. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Szczegółowe informacje i program. Problematyka konferencji dotyczy roli edukacji w tworzonym nie tylko w Europie nowym systemie społecznym, opartym na wiedzy. Zgodnie z założeniem, że w społeczeństwie wiedzy w pełni będą funkcjonować tylko dobrze wykształcone jednostki, edukacja jest kluczem do rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania problemom społecznym, np. marginalizacji, wykluczeniu i patologiom. W nowym ładzie społecznym jednostki będą dążyć do permanentnego uaktualniania swej wiedzy oraz kształtowania nowych zawodowych zdolności i kluczowych umiejętności, wymaganych przez dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Do najważniejszych z nich należą: zdolność zrozumienia społeczności wielokulturowych, zdolności psycho-społeczne, posługiwania się językami obcymi, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdolności do samokształcenia i kształcenia całożyciowego, zdolność do wyjścia z niszy edukacyjnej i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zdolność osób niepełnosprawnych i osób starszych do e-inkluzji oraz alfabetyzacja cyfrowa i medialna. Uczestnicy debaty będą porównywać problemy edukacyjne w europejskich systemach edukacyjnych, problemy jednostek: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i ludzi starszych, nowe role szkół i uczelni, role nauczycieli i uczących się, role i zadania władz oświatowych i rządu, mających sprzyjać otwartości edukacji, ochrony własności intelektualnej oraz dyfuzji/upowszechniania wiedzy ogólnej, niezbędnej jednostce w jej codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie opartym na wiedzy. Przewidziana jest również dyskusja o nowych metodykach kształcenia, prowadzeniu badań edukacyjnych, kierunkach modernizowania programów kształcenia w uczelniach wyższych i problemach e-edukacji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.