facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

10-LECIE INSTYTUTU JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŚ

Z okazji dziesięciolecia Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego UŚ w czwartek 22 grudnia o godz. 15.30 w Sosnowcu przy ul. Żytniej 10 odbędzie się uroczyste spotkanie pracowników Instytutu oraz władz Wydziału. o Instytucie Języka Angielskiego UŚ: Kiedy ponad 30 lat temu powstawało w Sosnowcu uniwersyteckie centrum neofilologiczne, panowało przekonanie, że język badać należy w ramach tradycyjnie pojmowanej filologii, łączącej literaturoznawstwo z językoznawstwem. Zmiany, które nastąpiły od tego czasu, rozwój nowych metodologii badawczych, często wywodzących się z innych nauk, przyczyniły się do powstania nowych specjalności wykraczających poza tradycyjnie rozumianą filologię. Powstanie Instytutu Języka Angielskiego było naturalną konsekwencją powszechnych procesów formowania się nowych specjalności akademickich oraz nowych obszarów badań i dydaktyki. Dzisiaj, kierowany od 1995 roku przez prof. dr. hab. Janusza Arabskiego Instytut liczy prawie 50 pracowników naukowych i dydaktycznych. Składa się z czterech zakładów i 3 pracowni, w tym 2 międzyinstytutowych, co odzwierciedla nie tylko rosnące znaczenie języka angielskiego w świecie, ale i zakres prowadzonych w instytucie badań. Instytut Języka Angielskiego UŚ jest bezsprzecznie największym centrum badań z zakresu psycholingwistyki w Europie i organizatorem najpoważniejszych konferencji w zakresie przyswajania języka. Wysoko oceniane są również prace z zakresu metodologii nauczania języka. Instytut kontynuuje również chlubne polskie tradycje studiów nad historią języka angielskiego, pozostając jednym z dwóch najpoważniejszych polskich centrów badań w tym zakresie. Powszechnie znane są też tworzone w nim prace z zakresu leksykografii: słowniki ogólne i specjalistyczne frazeologiczne, ekonomiczne i prawne. Szczególnie prężnie rozwijają się badania z zakresu teorii i praktyki tłumaczenia, a zwłaszcza tłumaczenia ustnego. Instytut Języka Angielskiego UŚ jest właściwie jedynym w Polsce liczącym się ośrodkiem w tym obszarze nauki. Aktywność na arenie międzynarodowej i współpraca z innymi ośrodkami akademickimi umożliwiają ciągły rozwój kadry naukowej Instytutu i rozszerzanie jego oferty dydaktycznej. Udział w programach europejskich umożliwił ponad 200 studentom odbycie bezpłatnych semestralnych studiów magisterskich w Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Portugalii. Instytut Języka Angielskiego prowadzi obecnie studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w ramach programu nauczycielskiego, języka angielskiego oraz unikatowego w skali kraju programu tłumaczeniowego obejmującego kombinację języka angielskiego z niemieckim, arabskim i chińskim. W przyszłym roku Instytut rozpoczyna nowy międzynarodowy program magisterski język angielski w biznesie z udziałem ośrodków z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.