facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PROFESORA CZESŁAWA GŁOMBIKA

W czwartek 15 grudnia o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11, odbędą się uroczystości związane z jubileuszem prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika - historyka filozofii, wybitnego znawcy filozofii nowożytnej i współczesnej, polskiej, czeskiej i słowackiej, wyróżnionego tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Profesor Czesław Głombik ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim w 1958 roku, doktoryzował się z zakresu historii filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1970, habilitację, również z historii filozofii, uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w roku 1978. W 1985 r. został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Z Katowicami związany jest od roku 1966, gdzie początkowo był zatrudniony na Akademii Ekonomicznej, a od roku 1974 wchodzi w skład kadry Uniwersytetu Śląskiego. W Instytucie Filozofii był założycielem Zakładu Historii Filozofii, a aktualnie kieruje Zakładem Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. W latach 1975-1982 był zastępcą dyrektora Instytutu Filozofii UŚ, dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UŚ, od roku 1982 do 1990 był prorektorem Uniwersytetu Śląskiego, a w 1990 roku powierzono mu czasowo obowiązki rektora uczelni. Zainteresowania naukowe profesora Czesława Głombika skupiają się wokół genezy neoscholastyki, rozwoju myśli neotomistycznej, dziejów fenomenologii i jej związków z myślą polską. Wiele uwagi poświęcił też kwestiom polsko-czeskich i polsko-słowackich kontaktów filozoficznych w XIX i XX wieku. Jest autorem ponad 220 publikacji, w tym 15 pozycji książkowych, z których najważniejsze to: Początki neoscholastyki polskiej (Katowice 1991), Tomizm czasów nadziei (Katowice 1994), Husserl i Polacy (Katowice 1999) oraz publikacje wydane w Ołomuńcu: Čleský novotomismus třicátych let (1995) oraz Uměni zapominat? Dějiny vztahů české a polské filozofie (2000). Wypromował 17 doktorów, 4 doktorów habilitowanych, z których 3 objęło już stanowiska profesorskie. Jest aktywnym popularyzatorem czesko-polskiej współpracy w zakresie filozofii, utrzymuje liczne kontakty z naukowcami Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, który 31 kwietnia br. nadał mu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Jako krzewiciel kultury i nauki śląskiej był jednym ze współzałożycieli Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.