facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA DYNAMIZM I PORZĄDEK ŚWIATA REALNEGO

Konferencja naukowa: Dynamizm i porządek świata realnego odbędzie się w sobotę 23 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach, ul. Panewnicka 76. Konferencja jest organizowana przez: Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach - Panewnikach, Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Zakład Filozofii Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowy program konferencji: sesja przedpołudniowa 8.30 - rozpoczęcie konferencji sekcja I 9.00 - dr hab. Seweryn Blandzi, IFiS PAN: Aktualność platońskiej metafizyki natury 9.00 - dr Andrzej Rygalski UJ: Teajtet czytany przez okulary B. Fregego 10.00 - Anna Gierlińska: Moc jako zasada poznawalności świata. Triada mone, prohodos, epistrophe w filozofii Proklosa 10.00 - Symeon Gwoźdź: Koncepcja organizmu u Orygenesa 11.00 – przerwa 11.00 - prof. UWM dr hab. Stanisław Bafia WF PAT Kraków: Kategoria ordo we wczesnośredniowiecznych dowodach istnienia Boga 12.00 - prof. dr hab. Michał Tempczyk UMK Toruń: Teologia emergencji – na marginesie książki A. Peacocke Drogi od nauki do Boga 12.30 - Agnieszka Urbaniak: Leibnizjańska koncepcja przestrzeni w korespondencji z Clarkiem 13.00 - dr hab. Marek Rosiak IF UŁ: W kwestii Kantowskiej krytyki metafizyki sekcja II 9.00 - dr Bogdan Ogrodnik IF UŚ: Dynamiczny porządek: nowa analiza – nowa ontologia – nowa metafizyka 9.00 - ks. dr hab. Janusz Mączka WF PAT Kraków: Struktura a dynamizm 10.00 - prof. dr hab. Krzysztof Kościuszko UMW: O strukturach uporządkowanych i ich dynamizmie 10.00 - Katarzyna Kobos: Ewolucjonizm nomologiczny Ch.S. Peirce’a. (Jak prawa natury mogą podlegać zmianie) 11.00 - przerwa 11.00 - dr hab. Piotr Gutowski WF KUL: Williama Jamesa koncepcja pluralizmu a zagadnienie dynamiczności świata 12.00 - prof. dr hab. Janusz Jusiak UMCS: Pojęcie czasu i postępu twórczego u Jamesa i Whiteheada 12.00 - mgr Piotr Pękala UMCS: Whiteheada koncepcja rozumu spekulatywnego 13.00 - dr Piotr Leśniak UO: Barwy i światło na gruncie epistemologii ewolucyjnej 13.00 - zakończenie sesji sesja popołudniowa sekcja I 14.30 - Jakub Grzyl: Klucz do tajemnicy metafizyki. Kantowska transcendentalna dedukcja kategorii 15.00 - prof. dr hab. Andrzej Noras IF UŚ: Przyczynowość w ujęciu Nicolai Hartmanna 15.30 - dr Dariusz Bęben IF UŚ: Fenomenologia a metafizyka. Problem realności w ujęciu Conrad-Martius 16.00 - Jacek Jaworski: Ruperta Sheldrake’a koncepcja rezonansu morficznego sekcja II 14.30 - dr Piotr Błaszczyk WSP: System i zmiana w ontologii R. Ingardena 15.00 - mgr Katarzyna Barska IF UŁ: Formalna i egzystencjalna analiza całości sumatywnej w ontologii R. Ingardena 15.00 - Zefiryna Żegnałek: Przestrzeń i czas przedstawione a realne w: "O dziele literackim" 16.00 - Michał Wysocki: Kwestia obiektywności spostrzeżenia zewnętrznego w wykładach lwowskich Ingardena 16.30 - Adam Jurek: O statusie egzystencjalnym przedmiotów sprzecznych 17.00 - przerwa 17.30 - dyskusja plenarna. Prowadzący: dr Bogdan Ogrodnik IF UŚ i o. dr Kleofas W. Gródek WF PAT Kraków 19.00 - zakończenie konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.