facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji

12 grudnia 2011 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się seminarium bolońskie „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”. Seminarium prowadzone będzie przez ekspertów bolońskich, którzy współpracują z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Celem spotkania jest zapoznanie pracowników szkół wyższych ze sposobem projektowania i wdrażania programów kształcenia zgodnie z KRK i aktualnymi uregulowaniami prawnymi.

Uczestnicy wydarzenia poznają metody definiowania efektów kształcenia dla programów studiów i przedmiotów/modułów. Zaprezentowane im zostaną sposoby przygotowywania opisów modułów/przedmiotów i metody ich weryfikacji z efektami kształcenia zapisanymi dla programu kształcenia.

Seminarium jest adresowane do:

  • przedstawicieli władz uczelni i wydziałów odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia,
  • pracowników uczelni, którzy uczestniczą w budowaniu programów kształcenia, programów studiów oraz programów przedmiotów/modułów w oparciu o efekty kształcenia,
  • pracowników uczelni odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia
  • oraz wydziałowych i uczelnianych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego oraz koordynatorów ECTS.

Rejestracja uczestników seminarium odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: www.ekspercibolonscy.org.pl i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ekspercibolonscy.org.pl.

Katowice - plan miasta  

Katowice - środki komunikacji miejskiej

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.