facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Najem części nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie usług parkingowych (położonych w kwadracie ulic: Uniwersytecka, Bankowa, Moniuszki, Chełkowskiego)

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

zaprasza do złożenia oferty na najem części nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie usług parkingowych.

Przedmiotem niniejszej oferty jest część nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 3/112, 3/113 i 3/114, wpisanych do Księgi Wieczystej pod nr KA1K/00037825/9, położonch w kwadracie ulic: Uniwersytecka, Bankowa, Moniuszki, Chełkowskiego o powierzchni 4.341,1 m2, która zawiera ok. 310 miejsc parkingowych.

Warunki najmu:

1. Najemca zobowiązany jest do zagwarantowania miejsc parkingowych pracownikom Uniwersytetu oraz osobom upoważnionym z tytułu posiadanych kart wjazdowych, w tym w dni robocze w godzinach 7.00 do 16.00 na zasadzie wyłączności.

2. Najemca zobowiązany jest do:

a. utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym i estetycznym;
b. utrzymania czystości i porządku na terenie bezpośrednio przyległym do przedmiotu najmu łącznie z chodnikami i drogami dojazdowymi;
c. utrzymania we właściwej estetyce i porządku terenów zielonych wokół wynajmowanych miejsc parkingowych;
d. zimowego utrzymania dróg dojazdowych i chodników na terenie całego parkingu oraz miejsc parkingowych;
e. oznakowania miejsc parkingowych na terenie całego parkingu;
f. zapewnienia przestrzegania zakazu parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych osobom nieuprawnionym oraz na ścieżce rowerowej;
g. zapewnienia nieskrępowanego dojazdu samochodom służbowym Uniwersytetu do jego obiektów, samochodom osób trzecich działających na zlecenie Uniwersytetu, służbom porządkowym, straży pożarnej, policji, pogotowiu;
h. zapewnienia funkcjonowania własnego systemu zapór drogowych i kontroli dostępu do parkingu;
i. ponoszenia wszelkich kosztów z tytułu używania przedmiotu najmu;
j. zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu prowadzonej działalności;
k. po zawarciu umowy najmu wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznych należności z tytułu czynszu najmu i opłaty za energię elektryczną.

3. Oferty należy składać w terminie do 30 listopada 2011 r. do godz.10.00 w Katowicach w sekretariacie budynku Rektoratu, ul. Bankowa 12, pok. Nr 31 w opieczętowanej, zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta najmu terenu na prowadzenie parkingu”.

4. Oferta opatrzona datą i podpisana na każdej stronie przez osobę (osoby) do tego upoważnioną powinna zawierać:

a. dane oferenta:
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę działalności (firmę), adres wykonywania działalności, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wykonywania działalności);
- przypadku pozostałych jednostek występujących w obrocie prawnym: nazwę (firmę), adres siedziby;
b. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o nr NIP, REGON oraz z odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert);
c. oświadczenie o przyjęciu warunków opisanych w 1 i 2 niniejszego ogłoszenia; d. oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w Zarządzeniu nr 98/2011 Rektora UŚ i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
e. proponowaną stawkę czynszu netto (bez VAT) za miesiąc;
f. proponowany okres obowiązywania umowy;
g. opis proponowanych warunków korzystania z parkingu przez osoby wymienione w punkcie 1 ogłoszenia.

5. W przypadku złożenia oferty podpisanej przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, również właściwe pełnomocnictwo.

W przypadku wątpliwości Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo do wezwania, wyjaśnienia, bądź uzupełnienia treści oferty.

W przypadku tego postępowania konkursowego, do zawarcia umowy najmu istnieje obowiązek uzyskania przez Uczelnię uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyny.

Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu, zmianę warunków lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uniwersytet Śląski zaleca wizję lokalną przedmiotu najmu. Przedmiot najmu można oglądać w dni robocze w godzinach 7.30–15.30 po uprzednim uzgodnieniu terminu w Dziale Administracyjno – Gospodarczym Rektoratu (tel. 32 359 1160).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Nadzoru nad Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój nr 65 i 80 (tel. 32 359 2250).

Ogłoszenie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Załączniki do ogłoszenia:
1. Zarządzenie nr 98/2011 umieszczone pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-982011
2. wzór umowy + załącznik mapowy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.