facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IAEA

Mutational analysis of genes involved in DNA repair in barley
(Analiza mutacyjna genów zaangażowanych w naprawę uszkodzeń DNA u jęczmienia)

Program: Joint FAO/IAEA Programme Nuclear Techniques In Food and Agriculture
Nr kontraktu: IAEA Research Contract (RC) No. 15657
Okres realizacji: 12.05.2009 - 20.07.2013
Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner
Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr Damian Gruszka, Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Realizowany w Katedrze Genetyki projekt jest częścią międzynarodowego programu badawczego koordynowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) Isolation and characterisation of genes involved in mutagenesis in crop plants. Celem programu jest identyfikacja sekwencji kodujących, regulujących proces naprawy uszkodzeń DNA, generowanych po działaniu różnych środków mutagenicznych u wybranych gatunków roślin uprawnych. W programie uczestniczą grupy badawcze z dziewięciu krajów.

Efekt genetyczny działania mutagenu jest uwarunkowany naturą wyidukowanych uszkodzeń materiału genetycznego oraz wydajnością i dokładnością procesów naprawy DNA. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat mutageneza roślin stała się jedną z głównych metod uzyskiwania nowych alleli genów, stosowaną w celu wzbogacania bioróżnorodności w hodowli roślin. Do dnia dzisiejszego wprowadzono do hodowli ok. 3 tys. odmian roślin uprawnych, uzyskanych drogą mutagenezy. Przebieg procesów naprawy uszkodzeń DNA oraz konsekwencje obecności nienaprawionych uszkodzeń (mutacji) w genomach roślin są wciąż słabo poznane. Badania z zastosowaniem metod bioinformatycznych, umożliwiły wytypowanie grupy genów uczestniczących w procesach naprawy DNA u Arabidopsis thaliana, jednak dane na temat analogicznych sekwencji u roślin uprawnych, w tym zbóż, są bardzo ograniczone. Stąd też wynika potrzeba prowadzenia badań w tym zakresie.

Badania prowadzone w ramach projektu zmierzają do identyfikacji i scharakteryzowania genów jęczmienia (Hordeum vulgare) biorących udział w procesie naprawy uszkodzeń DNA oraz opracowania efektywnych metod fenotypowej i molekularnej analizy mutantów. Zidentyfikowane sekwencje badanych genów podlegają analizie z zastosowaniem strategii TILLING (Targeting Induced Local Lesions IN Genomes) w celu selekcji mutantów jęczmienia charakteryzujących się zaburzeniami w procesie naprawy DNA. Zagadnienia te należą do głównych kierunków działalności naukowo-badawczej Katedry Genetyki UŚ, która w ciągu minionych dekad zyskała znaczące doświadczenie w indukowaniu mutacji zarówno z zastosowaniem mutagenów fizycznych jak i chemicznych.

W skład zespołu wykonującego projekt wchodzi pięciu pracowników naukowych:

  • dr Damian Gruszka (kierownik projektu)
  • prof. Iwona Szarejko
  • prof. Mirosław Małuszyński
  • mgr Magdalena Stolarek
  • mgr Marek Marzec

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.