facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SPOTKANIE RADY NAUKOWEJ KWARTALNIKA THE NEW EDUCATIONAL REVIEW

We wtorek 16 grudnia o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach odbędzie się spotkanie Rady Naukowej kwartalnika The New Educational Review, założonego przez wydziały pedagogiczne trzech uczelni: Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizatorem spotkania są JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, prof. dr hab. Stanisław Juszczyk. Wezmą w nim udział Prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego, Dziekani wydziałów, poszerzona Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii z polskimi członkami rady naukowej periodyku The New Educational Review oraz Rektorzy i Dziekani Wydziałów Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mateja Bela i Uniwersytetu Ostrawskiego wraz z zaproszonymi gośćmi z kraju i z zagranicy: dyplomatami, politykami, przedstawicielami władz rządowych i samorządowych. Spotkanie ma na celu jest ratyfikowanie porozumienia podpisanego 29 września br. przez dziekanów wydziałów pedagogicznych, w sprawie powołania do życia naukowego czasopisma pedagogicznego The New Educational Review. Radę redakcyjną kwartalnika tworzą dziekani wydziałów pedagogicznych uniwersytetów założycielskich oraz ich zastępcy do spraw nauki. Siedziba główna redakcji mieści się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a redaktorem naczelnym periodyku został prof. dr hab. Stanisław Juszczyk, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Czasopismo ma szanse stać się międzynarodowym forum wymiany myśli pedagogicznej o postmonocentrycznej rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej w krajach Europy Wschodniej, Środkowej, Zachodniej a w przyszłości także w krajach z innych kontynentów. Problematyka ta może być interesująca w pierwszym rzędzie dla badaczy z unijnych ośrodków naukowych i akademickich, w trakcie procesu włączania krajów Europy Środkowej do struktur Unii Europejskiej. Wspólna platforma językowa może stać się środkiem, który zainicjuje wspólny dyskurs naukowy o specyfice problemów edukacyjnych oraz o wspólnych, już w niedalekiej przyszłości, problemach z obszaru nauk o wychowaniu. Przewiduje się, że oprócz zagadnień osadzonych w zakresie szeregu subdyscyplin typowych dla nauk o wychowaniu, pojawią się zagadnienia interdyscyplinarne z pogranicza socjologii (np. socjologii wychowania), psychologii (np. psychologii kształcenia) oraz rozwijającej się dynamicznie na świecie edukacji kognitywistycznej. The New Educational Review stanowi kontynuację idei Profesora Bogdana Suchodolskiego, pedagoga, filozofa i historyka kultury, który będąc przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, stał na czele międzynarodowego zespołu redakcyjnego rocznika pedagogicznego Paideia, wydawanego w latach 1972-1994 w językach: angielskim, francuskim i rosyjskim. Struktura czasopisma będzie podobna do struktury Paidei, czyli będzie zawierało ono działy problemowe, zmieniające się z numeru na numer. Idea założenia periodyku jest gorąco wspierana przez wybitnego nestora polskich pedagogów prof. dr hab. Wincentego Okonia, członka rzeczywistego PAN, będącego Honorowym Redaktorem The New Educational Review. Program spotkania: Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, od godz. 12.00 Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Janusza Janeczka Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Tomasza Goban-Klasa, ministra, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członka rady naukowej The New Educational Review Wystąpienie Konsula Generalnego Republiki Czeskiej, Josefa Byrtusa Wystąpienie Konsula Generalnego Republiki Słowacji, Janki Burianovej Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Doc. Ing. Murgaša Milona, CSc. Wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Doc. Ing. Tadeusza Siwka, CSc. Wystąpienie Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii, prof. dr. hab. Stanisława Juszczyka Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego, członka Rady Naukowej The New Educational Review oraz członka Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego, wice-przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członka Rady Naukowej The New Educational Review Wystąpienie Prezesa Wydawnictwa „Adam Marszałek” w Toruniu, dr. Adama Marszałka, który zaprezentuje pierwszy numer czasopisma Ratyfikacja przez Państwa Rektorów porozumienia dziekanów w sprawie powołania do życia czasopisma The New Educational Review oraz wpisy Gości do Księgi Pamiątkowej Wydziału Występ chóru Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”, który wykona kilka pieśni czeskich, słowackich i polskich Sala posiedzeń Rady Wydziału PiPs, godz. 14.00-18.00 Spotkanie Świąteczne zaproszonych Gości z poszerzoną Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.