facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Maksymilianowi Pazdanowi

18 października 2011 r. o godzinie 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi.

Uroczystość będzie transmitowana online.

Prof. Maksymilian Pazdan jest jednym z najwybitniejszych polskich cywilistów. Z Uniwersytetem Śląskim związany jest od 1968 roku.

Pełnił m.in. funkcje: kierownika Zawodowego Studium Administracyjnego (1970–1972), prodziekana (1972–1978) i dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1978–1989), prorektora (1981–1987), a w latach 1990–1996 rektora uczelni.

Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od wielu lat bierze udział w pracach legislacyjnych. Był członkiem: Komisji Ekspertów dla opracowania projektu kodeksu handlu zagranicznego, tzw. Komisji Resicha, która przygotowała projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego, przez dwie kadencje uczestniczył w pracach Rady Legislacyjnej, przewodniczył Komisji ds. Reformy Prawa Górniczego i Geologicznego, a od 1996 roku jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W ramach prac Komisji m.in. przygotował projekt nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, która po konsultacjach ze środowiskami prawniczymi została uchwalona przez Sejm RP w 2011 roku.

Wchodził w skład Rady Naukowej Instytutu Badania Prawa Sądowego przy Ministrze Sprawiedliwości (1986–1990) oraz Rady Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej w Krakowie (od 1978 roku). Od 1990 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim (1980) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (1987). Za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej w 1987 roku został mianowany Kawalerem Orderu Palm Akademickich. W 1995 roku Uniwersytet w Rostowie nad Donem nadał mu godność doktora honoris causa. Senat Uniwersytetu Śląskiego w 2008 roku obdarzył go tytułem Profesora Honorowego.

Przed uroczystością, o godz. 10.30 w sali 1.4 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, odbędzie się briefing prasowy z udziałem: prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana, JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz prof. UŚ dr. hab. Zygmunta Tobora, dziekana Wydziału.

 

 


O wydarzeniu pisali również: 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.