facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendium w University College London

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej we współpracy ze School of Slavonic and East European Studies University College London (SSEES) ustanowiły w 1994 r. stypendium dla polskich uczonych, aby umożliwić im prowadzenie badań naukowych na uczelni londyńskiej w zakresie szeroko rozumianych studiów nad problematyką polską (Polish Studies). Corocznie przyznawane jest jedno stypendium w drodze otwartego konkursu, osobom ze stopniem doktora. Jest ono współfinansowane także przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii i Fundację M. B. Grabowskiego. Zakres tematyczny stypendium na dany rok określają wspólnie sponsorzy Problematyka stypendium koncentruje się wokół ekonomicznych i społecznych aspektów transformacji gospodarki polskiej. Tematyka stypendium na rok akademicki 2001/2002: Local Citizenship and Local Government in Poland. Termin składania wniosków: do 14 maja 2001. Rozmowy kwalifikacyjne z najlepszymi kandydatami odbędą się 28 maja 2001. Więcej informacji na temat stypendium można uzyskać pod adresem: http://www.fnp.org.pl/programy/styp_pol.htm#4

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.