facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

BIORÓŻNORODNOŚĆ I EKOTOKSYKOLOGIA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH

logo Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem są organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej Bioróżnorodność i ekotoksykologia obszarów poprzemysłowych w aspekcie ich biorekultywacji, która odbędzie się 5 i 6 czerwca w Katowicach. Konferencja jest kontynuacją organizowanych od dwóch lat spotkań: „Hałda jako laboratorium badawcze oddziaływania metali ciężkich na organizmy żywe” w Warszawie oraz „Hałda poprzemysłowa – obiekt obserwacji procesów biologicznych” w Katowicach. W konferencjach uczestniczyli naukowcy z Polski zajmujący się badaniami terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy oraz przetwórczy kopalin (w tym metali ciężkich). Wynikiem tych konferencji jest podsumowanie dorobku polskich ośrodków naukowych w tym zakresie w aspekcie różnych dziedzin nauk przyrodniczych (biologii, chemii, fizykochemii, geologii i geografii), a także humanistycznych, wskazujących na wartości kulturowe i historyczne tych obszarów. W roku bieżącym planuje się poszerzenie konferencji o udział specjalistów z zagranicy. Tematem przewodnim jest ochrona bioróżnorodności obszarów skażonych metalami ciężkimi i zastosowanie bioremediacji w celu obniżenia biodostępności pierwiastków toksycznych na terenach przyległych. Przedstawione będą badania obrazujące aktualny stan badań takich obszarów (sesja I) oraz badania, prace eksperymentalne i wdrożeniowe w zakresie fitoremediacji (sesja II). Planuje się publikację prac prezentowanych na Konferencji w czasopiśmie naukowym Acta Biologica Cracoviensia. Tematyka Konferencji 1. Fauna i flora terenów zdegenerowanych przez przemysł wydobywczy i przetwórczy kopalin. 2. Metody badań terenów poddanych silnym odkształceniom antropopresyjnym. 3. Wartości kulturowe i krajobrazowe terenów poprzemysłowych. 4. Sposoby ochrony wartości przyrodniczych terenów pohutniczych i pogórniczych. 5. Metody biorekultywacji terenów poprzemysłowych. 6. Fitoremediacja w rekultywacji. 7. Zapobieganie skażeniom terenów użytkowanych gospodarczo. Wykłady i prezentacje odbywać się będą w pierwszym dniu Konferencji. W sesji przedpołudniowej przedstawione będą prace dotyczące bioróżnorodności terenów poddanych silnej antropopresji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pogórniczych i pohutniczych metali kolorowych. W sesji popołudniowej prezentowane będą prace z zakresu biorekultywacji obszarów obciążonych wysokimi stężeniami metali ciężkich w podłożu ze szczególnym uwzględnieniem fitoremediacji. W obu sesjach przewidziane są wystąpienia plenarne jak i krótkie doniesienia naukowe. Prace prezentowane w postaci posterowej będą dostępne przez cały okres Konferencji. Dyskusja prezentowanych prac sesji posterowej odbędzie się przed dyskusją końcową w pierwszym dniu Konferencji. Organizatorzy w przypadku dużej ilości zgłoszonych krótkich doniesień naukowych zastrzegają sobie prawo wyboru formy prezentacji zgłoszonej pracy. W drugim dniu Konferencji przewidziana jest sesja wyjazdowa na wybrane tereny skażone metalami. Teoretyczne wprowadzenie do sesji wyjazdowej zaprezentowane będzie w pierwszym dniu Konferencji jako „Case study I” i „Case study II”. Program szczegółowy Zgłoszenia Udział w Konferencji należy zgłosić na dołączonym formularzu zgłoszeniowym konferencji do 30 kwietnia listownie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres i numery wskazane dla „sekretariatu ds. organizacyjnych”. Streszczenia w języku polskim i angielskim powinny być nadesłane do 15 maja i będą one powielone w formie Zeszytu Streszczeń Konferencyjnych. Po tym terminie nie gwarantujemy włączenia streszczenia w materiały Konferencyjne. Streszczenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adresy: pgacek@us.edu.pl lub nakon@us.edu.pl Wzór streszczenia Miejsce Konferencji: Uniwersytet Śląski Aula Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice tel./fax: (0 32) 258 77 37 Informacje na temat opłaty konferencyjnej i sposobu płatności Noclegi i wyżywienie Sekretariat ds. naukowych Prof. dr hab. Paweł Migula Katedra Fizjologii Zwierząt I Ekotoksykologii Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice tel/Fax: (0 32) 2587737 e-mail: migula@us.edu.pl Sekretariat ds. organizacyjnych mgr Patrycja Gacek Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice. tel/fax: (0 32) 3591235 e-mail: pgacek@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.