facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

PROFESOR KAZIMIERZ POLAŃSKI DOKTOREM HONORIS CAUSA W OPOLU

Jak już wcześniej informowaliśmy, w poniedziałek 10 marca, w Uniwersytecie Opolskim miała miejsce uroczystość nadania tytułów Doktora Honoris Causa prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Polańskiemu - teoretykowi języka i badaczowi języków słowiańskich, pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. zw. dr. hab. Michałowi Głowińskiemu - teoretykowi literatury i badaczowi nowszych dziejów i literatury polskiej.

W uroczystości z ramienia Uniwersytetu Ślaskiego wzięli udział: prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji, prof. zw. dr hab. Janusz Arabski - Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego oraz prof. UŚ dr hab. Rafał Molencki - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego. Profesor Kazimierz Polański jest osobą szczególnie zasłużoną dla Uniwersytetu Śląskiego. Wychodząc naprzeciw wielkim potrzebom naszego regionu, w 1973 roku podjął się zadania zorganizowania studiów neofilogicznych w uniwersytecie. Stanął na czele powstałego przy jego aktywnym udziale Instytutu Filologii Obcych, z którego w kolejnych latach wyodrębniły się poszczególne istniejące dziś instytuty neofilologiczne. Obecnie jest pracownikiem naukowym Zakładu Językoznawstwa Ogólnego. Kazimierz Polański urodził się 6 kwietnia 1929 roku w Brzozdowicach w województwie lwowskim. Wyższe studia slawistyczne ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1955 roku. Tam doktoryzował się na podstawie pracy Morfologia zapożyczeń niemieckich w języku połabskim. W roku 1967, również w Uniwersytecie Jagiellońskim habilitował się na podstawie rozprawy Składnia zdania złożonego w języku górnołużyckim. Od maja 1957 roku do początku roku akademickiego 1967/1968 pracował w Pracowni Słownika Prasłowiańskiego Zakładu Słowianoznawstwa PAN w Krakowie. Od jesieni 1957 do końca roku akademickiego 1966/1967 prowadził zajęcia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. W latach 1968-1973 był związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie objął stanowisko wicedyrektora Instytutu Filologii Angielskiej. W latach 1973-1990 pracował w Uniwersytecie Śląskim, początkowo pełniąc funkcję dyrektora zorganizowanego przez niego Instytutu Filologii Obcych, a następnie – po rozpadzie Instytutu w roku 1975 na kilka odrębnych jednostek – dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego. W tym samym czasie prowadził zajęcia ze studentami anglistyki, slawistyki i germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku akademickiego 1995/1996 został zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim na pierwszym etacie. Prof. Kazimierz Polański utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe. Czterokrotnie zapraszany przez Uniwersytet Yale w USA na roczne lub semestralne kontrakty jako visiting professor. Prowadził tam zajęcia z językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego. Był zapraszany z wykładami do innych uniwersytetów amerykańskich. Profesor jest członkiem najważniejszych polskich i międzynarodowych organizacji naukowych, jak Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Societas Linguistica Europaea, Linguistic Society of America. Wchodzi w skład Komitetu Językoznawstwa PAN, gdzie przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium. Od kilku lat jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Od wielu lat należy do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Został także wybrany do Komitetu Badań Naukowych w drugiej i trzeciej kadencji. Przez wiele lat był członkiem rad naukowych Instytutu Języka Polskiego PAN oraz Instytutu Słowianoznawstwa PAN. Od 1974 jest redaktorem naczelnym czasopisma językoznawczego Linguistica Silesiana oraz Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Profesor Kazimierz Polański prowadził i prowadzi zajęcia z językoznawstwa ogólnego i językoznawstwa porównawczego indoeuropejskiego dla studentów anglistyki, germanistyki i slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Jest promotorem ponad pięćdziesięciu rozpraw doktorskich i recenzentem wielu rozpraw habilitacyjnych. Na temat sylwetki oraz działalności naukowej prof. Kazimierza Polańskiego pisała w 1999 roku z okazji jubileuszu jego siedemdziesiątych urodzin Gazeta Uniwersytecka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.