facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DARIUSZ ROTT RZECZNIKIEM RGSW

dr Dariusz Rott Podczas dzisiejszego posiedzenia Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie funkcję rzecznika prasowego Rady powierzono dr. Dariuszowi Rottowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dariusz Rott (ur. 23 maja 1965) - historyk literatury, edytor i dziennikarz. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa), 17 grudnia 2002 roku złożył kolokwium habilitacyjne, od 1988 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym UŚ. Obecnie adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994), rzeczoznawca MENiS (od 1996). W latach 1998-2002 redaktor naczelny półrocznika „Pallas Silesia”. Redagował m.in. kwartalnik „Architektura i Krajobraz. Przestrzenne Problemy Regionu Górnego Śląska”, „Biuletyn Informacyjny Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach”, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka”. Autor, redaktor i wydawca dwudziestu publikacji książkowych i skryptu z zakresu historii literatury dawnej Polski, piśmiennictwa geograficznego i podróżniczego, życia literackiego braci czeskich w XVI i XVII wieku oraz kultury literackiej na Śląsku. Swoje artykuły i recenzje publikował m.in. w „Baroku”, „Nowych Książkach”, „Przeglądzie Geograficznym”, „Ruchu Literackim” i „ Śląsku”. Od 1995 roku pracuje w administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego, początkowo jako sekretarz rektora, a od 1996 roku do chwili obecnej pełni funkcje rzecznika prasowego UŚ. Od 1997 roku jest również redaktorem naczelnym „Gazety Uniwersyteckiej. Miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego”. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w kadencji lat 2003–2005, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członek Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział w Katowicach oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Mieszka w Katowicach. Kontakt: 0-604 108 751; tel./fax 0-10... 32 359 19 49; e-mail: rott@adm.us.edu.pl Przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego jest prof. dr. hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański). Wśród członków ośmioosobowego Prezydium są dwaj przedstawiciele Śląska: prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. Paweł Lampe (Śląska Akademia Medyczna). Przewodniczącym Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych jest prof. dr. hab. Tadeusz Sławek, Przewodniczącą Komisji Edukacji - dr hab. inż. Anna Błach (Politechnika Śląska), a wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji - dr Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski). Rada Główna Szkolnictwa Wyższego liczy 30 osób. Jest organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego. Do jej zadań należy współdziałanie z MENiS i innymi organami państwowymi w wykonywaniu przez nie zadań oraz w kreowaniu polityki edukacyjnej w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce. Rada m.in. określa główne zadania, kierunki i zasady organizacji szkolnictwa wyższego, opiniuje kryteria przyznawania uczelniom przez właściwego ministra dotacji i innych środków z budżetu państwa, opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego, opiniuje wnioski w sprawie utworzenia, przekształcenia, połączenia, zniesienia i zmiany nazwy uczelni. VIII Kadencja RG SW trwa do 31 grudnia 2005 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.