facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

NAGRADZANIE OSIĄGNIĘĆ W POMOCY SPOŁECZNEJ

Społeczników wielkiego serca i czynu, a na wszelki wypadek także ich przyjaciół, informujemy o istnieniu Nagród Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej, przyznawanych rokrocznie w dniu Dnia Pracownika Socjalnego, czyli 21 listopada.

ZE STYPENDIUM ZA GRANICĘ

Zainteresowanych zagranicznymi wyjazdami, finansowanymi niekoniecznie i nie do końca z własnej kieszeni, polecamy zamieszczony na stronach internetowych Gazety Wyborczej wykaz instytucji pomagających w wyjeździe na zagraniczne stypendium. Przypominamy, że główne kryterium kwalifikacji stanowią zazwyczaj cele naukowe.

STYPENDIA DLA MŁODYCH BADACZY

Program Rozwój ludzkiego potencjału badawczego (Improving Human Research Potential) utworzony w ramach Piątego Ramowego Programu Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej oferuje młodym pracownikom nauki ułatwienia w wielu formach aktywności badawczej dzięki fundowaniu stypendiów, wspieraniu działalności sieci badawczo-szkoleniowych oraz dofinansowaniu kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowych. Więcej...

SYMPOZJUM CHEMIKÓW W SZCZYRKU

logo XXVI Sympozjum Naukowe: Chromatograficzne metody badania związków organicznych odbyło się w dniach 5-6 czerwca w Szczyrku staraniem pracowników Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Komisją Nauk Chemicznych katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA SZÓSTY RAMOWY PROGRAM BADAŃ UE

Konferencja otwierająca Szósty Ramowy Program Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, zatytułowana: The European Research Area and the Framework Programme, odbędzie się w dniach 11-13 listopada 2002 roku w Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów dojazdu na konferencję. O grant mogą starać się mieszkańcy krajów Europy Środkowej i Wschodniej, kandydujących do Unii Europejskiej (Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia).

NOWE WŁADZE REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW

Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, które odbyło się 3 lipca w Katowicach, dokonano wyboru nowych władz tego gremium. Funkcję Prezydenta RKRUA powierzono prof. Tadeuszowi Wilczokowi (Rektorowi Śląskiej Akademii Medycznej), Wiceprezydentem wybrano prof. Janusza Janeczka (Rektora Elekta Uniwersytetu Śląskiego), Sekretarzem RKRUA został prof. Wojciech Zieliński (Rektor Elekt Politechniki Śląskiej). Dotychczasowemu Prezydentowi - JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeuszowi Sławkowi - jednogłośnie powierzono funkcję Honorowego Prezydenta RKRUA.

NULLO MINISSI: A CZŁOWIEK WYBRAŁ SŁOWO

okładka książki Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka: A człowiek wybrał słowo autorstwa prof. Nullo Minissi (w przekładzie Beaty Badyńskiej-Lipowiczan). To już czwarty tom serii BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA naszej oficyny wydawniczej (wcześniej ukazały się: Nagrobek ciotki Cili dr. hab. Stefana Szymutki, Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy pod redakcją dr. Romualda Cudaka i Macieja Meleckiego oraz Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych autorstwa prof. dr. hab. Tadeusza Sławka).

NASI PROFESOROWIE: ANTONI FELUŚ I KRZYSZTOF KŁOSIŃSKI

Dwaj pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: Krzysztof Adam Kłosiński (z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej) i Antoni Feluś (z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji) odebrali w środę 3 lipca nominacje profesorskie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

WYROK TRYBUNAŁU W SPRAWIE STYPENDIÓW

2 lipca 2002 r. Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów, na mocy których studenci studiów zaocznych i wieczorowych nie mają prawa do stypendiów i innych świadczeń z budżetu państwa. Trybunał podjął decyzję, że przepisy przyznające stypendia jedynie studentom dziennym są zgodne z konstytucją. Więcej informacji na ten temat...

OTWARTE SZERZEJ DRZWI UNIWERSYTECKICH BIBLIOTEK

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oraz biblioteki specjalistyczne coraz aktywniej współpracują z kadrą naukową i studentami, informując środowisko o zasobach, dostępnych źródłach informacji oraz możliwościach ich wykorzystania. Biblioteki popularyzują w ten sposób zbiory i usługi, ale także poprzez konkretną pracę dydaktyczną, wspomagają proces nauczania.

TELEFONY ZNOWU BEZ KABLA

Pracowników Uniwersytetu Śląskiego zaniepokojonych dzisiejszą uporczywą "bezczynnością" większości telefonów w obrębie ulic Bankowej i Uniwersyteckiej oraz wszystkie inne osoby bezskutecznie usiłujące nawiązać tą drogą jakikolwiek kontakt z wymienionym powyżej rejonem informujemy, że powodem uszkodzenia linii telefonicznej łączącej okolice Rektoratu UŚ z siedzibą Telekomunikacji w Katowicach była ponowna (podobnie jak tydzień temu) kradzież kabla, która miała miejsce dziś w nocy. Usuwanie powstałych szkód powinno zakończyć się jeszcze dzisiaj.

MULTIMEDIA ORAZ e-LEARNING W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Międzynarodowa Konferencja: Multimedia oraz e-learning w nauczaniu języków obcych, organizowana przez Katedrę Języków Obcych Politechniki w Brnie we współpracy z Instytutem Goethego w Pradze i Czeską Agencją Programu Leonardo da Vinci, odbędzie się w dniach 9-10 września w Brnie.

SPRAWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SPOTKANIE W WARSZAWIE

logo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych W czwartek 27 czerwca odbyło się w Warszawie spotkanie pełnomocników rektorów oraz kierowników biur ds. osób niepełnosprawnych z dziesięciu największych uczelni w Polsce. Nie zabrakło na nim również przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie było kontynuacją majowej konferencji w Akademii Podlaskiej, na której podkreślono konieczność nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami tak, aby wypracować efektywny model kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym.

EGZAMINY NA STUDIA

Na większości wydziałów Uniwersytetu Ślaskiego rozpoczęły się już egzaminy wstępne na studia. Kandydaci na studentów gromadzą się licznie wokół uczelnianych budynków, już na długo przed wyznaczoną godziną...

LIPCOWE POSIEDZENIE REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich odbędzie się w środę 3 lipca w Katowicach. Funkcję Prezydenta RKRUA piastuje JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek.

GOŚCIE Z PENSYLWANII W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek spotka się dziś (poniedziałek 1 lipca) o godz. 16.00 z grupą amerykańskich liderów związków zawodowych oraz nauczycieli akademickich - specjalistów z zakresu prawa pracy (industrial and labour relations) i negocjacji układów zbiorowych pracy z Pensylwanii w USA.

W USK USNET BEZ SUBLOKATORÓW

Od dnia 1 lipca 2002 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedynym użytkownikiem adresów IP z sieci 155.158.0.0/16. Tym samym został zrealizowany jeden z postulatów użytkowników sieci USK USNET i jej administratora (Centrum Technik Informatycznych), mający na celu usprawnienie działania usług sieciowych w uczelni.

SIEĆ DZIAŁA NADAL, ALE INACZEJ

W minionym tygodniu (24-28.06), Centrum Technik Informatycznych UŚ, przy życzliwej współpracy operatora Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zakończyło - przebudową węzła sieci komputerowej w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 - pierwszy etap modernizacji Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET. Tym samym uruchomiono i wprowadzono do eksploatacji ostatnie dwa - z pięciu - routerów produkcji Cisco Systems, zakupionych w roku ubiegłym dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych na rozwój sieci lokalnych. Modernizacja USK USNET to - przede wszystkim - poprawa wydajności sieci i zwiększenie jej bezpieczeństwa.

UNIWERSYTECKIE ECHA W KSIĄŻCE O ROMANIE POLAŃSKIM

okładka książki

Nakładem krakowskiego wydawnictwa "Znak" ukazał się leksykon Grażyny Stachówny pt.: "Polański od A do Z". To pierwsze w Polsce tak obszerne kompendium tego typu, dotyczące mieszkającego w Paryżu wybitnego polskiego reżysera. Wśród cytowanych źródeł Stachówna wielokrotnie przywołuje, wydany przez "Gazetę Uniwersytecką UŚ", dodatek kulturalny poświęcony reżyserowi, opisując m.in. krakowski (niedoszły) doktorat h.c. dla Polańskiego (nie nadany ostatecznie przez UJ - tu fragmenty recenzji prof. UŚ Andrzeja Gwoździa, publikowane w dodatku "GU"), a także wypowiedzi Polańskiego z 2000 roku (drukowane po raz pierwszy na łamach pisma UŚ, w opracowaniu Mariusza Kubika), dotyczące biografii reżysera.

KONFERENCJA O PRZYSZŁOŚCI MEDIÓW

25-27 lipca 2002 r. w Cieszynie odbędzie się konferencja międzynarodowa "Czy media w Europie Środkowo-Wschodniej mają przyszłość?". Organizatorami konferencji są Międzynarodowe Stowarzyszenie "Przyszłość Mediów" (Polska), Nadační Fond Ferdinanda Peroutky (Czechy), Mediálny Inštitút (Słowacja).

ZIELONE MIEJSCA PRACY

logo Efektem spotkania Premiera RP Leszka Millera z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Jerzym Hausnerem oraz Ministrem Środowiska Stanisławem Żelichowskim z absolwentami szkół leśnych, które odbyło się 25 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest uaktywnienie kolejnego z elementów rządowego pakietu ułatwień dla absolwentów Pierwsza Praca. Nowy program: Zielone miejsca pracy rusza 1 lipca, dzięki niemu zatrudnienie znajdzie prawie 2 tys. tegorocznych absolwentów szkół wyższych i średnich o kierunkach związanych z gospodarką leśną, rolną i ochroną środowiska, która odgrywa szczególną rolę w aspekcie przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

NOWE HORYZONTY POD REKTORSKIM PATRONATEM

logo festiwalu JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek objął honorowy patronat nad odbywającym się w Cieszynie Festiwalem Filmowym NOWE HORYZONTY, którego druga edycja rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 28 dnia tego miesiąca. Impreza jest kontynuacją festiwalu, który odbył się w lipcu 2001 roku w Sanoku. Organizatorzy zdecydowali się przenieść całość do Cieszyna, dysponującego większą liczbą miejsc do projekcji filmów (4 sale, w sumie 1500 miejsc), bogatszą i bardziej różnorodną bazą noclegową, lepszym zapleczem gastronomicznym oraz łatwiejszym połączeniem komunikacyjnym z resztą kraju.

OTWARCIE POLSKO-CZESKIEJ SZKOŁY NAUK O EDUKACJI I KULTURZE

Uroczyste otwarcie Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze - wspólnej jednostki dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Ostrawie - nastąpiło w środę 26 czerwca w Cieszynie z udziałem Rektorów obydwu uczelni: prof. Tadeusza Sławka i doc. dr. Petra Pánka. Nie zabrakło również władz cieszyńskiej Filii UŚ w osobach Prorektora prof. Alojzego Kopoczka i Prorektor Elekt prof. Haliny Rusek.

OPTYMISTYCZNE WYNIKI REKRUTACJI

Znane są już ostateczne wyniki rekrutacji na studia dzienne w Uniwersytecie Śląskim. W porównaniu do roku ubiegłego zainteresowanie kandydatów ofertą edukacyjną naszej uczelni wzrosło - przyjętych zostało niemal 17.5 tysiąca podań! Ta liczba powiększy się jeszcze w czasie wakacji o zgłoszenia na studia magisterskie uzupełniające - wyniki będą znane w pierwszej połowie września (ponad tysiąc podań złożono rok temu).

AKTYWNE WAKACJE

Pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego, zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem w czasie wakacji, informujemy o terminach działalności uczelnianych obiektów sportowych, zlokalizowanych przy ul. Bankowej 12 w Katowicach, a pozostających pod troskliwą opieką Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ.

POLSKO-SŁOWACKA KONFERENCJA HYDROGEOLOGÓW

Słowacko-polska konferencja naukowa: Groundwater Quality and Vulnerability, organizowana przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Katedrą Hydrogeologii Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie odbędzie się 12 września w sosnowieckiej siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

CZERWCOWE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 25 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Początek o godz. 10.00.

TELEFONY BEZ KABLA

Pracowników Uniwersytetu Śląskiego zaniepokojonych dzisiejszą uporczywą "bezczynnością" większości telefonów w obrębie ulic Bankowej i Uniwersyteckiej oraz wszystkie inne osoby bezskutecznie usiłujące ostatnio nawiązać tą drogą jakikolwiek kontakt z wymienionym powyżej rejonem - informujemy, że powodem uszkodzenia linii telefonicznej, łączącej okolice Rektoratu UŚ z siedzibą Telekomunikacji w Katowicach, była kradzież ponad 30 metrów kabla w rejonie ul. Ordona, która miała miejsce w nocy z piątku na sobotę. Szkody udało się już skutecznie usunąć.

JAZZUJĄCE REMEDIUM

Działający przy uniwersyteckim osiedlu akademickim w Sosnowcu Pogoni klub studencki z tradycjami Remedium zaprasza na kolejne z cyklu spotkań muzycznych jazzowych i jazzujących. W środę 3 lipca o godz. 20.00 rozpocznie się koncert będzińskiej grupy The Stage, która zdobyła już sobie uznanie na przeglądach muzycznych na terenie całego kraju. Wstęp wolny! Siedziba Remedium mieści się w przyziemiu budynku uniwersyteckiej stołówki - przy ul. Suchej 7c w Sosnowcu Pogoni.

W KRYPCIE Z SZYMUTKĄ

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ale pochodzących głównie ze Śląska) zaprasza na Wieczór w Krypcie, czyli spotkanie łączące w sobie niezwykłe wystawy: Śląska mitologia i Madonny z papieru z fascynującym wykładem dr. hab. Stefana Szymutki zatytułowanym: Pisarz i region. Dzieła dopełni atmosfera kościelnej krypty zatopionej w blasku świec i muzyce dawnych mistrzów. Niecodzienne spotkanie odbędzie się w sobotę 22 czerwca w krypcie Kościoła św. Anny w Katowicach Giszowcu, początek o godz. 17.00.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.