facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z Politechniką Śląską

Teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę naukowo-dydaktyczną z Politechniką Śląską w Gliwicach. Kooperacja ma sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu potencjału naukowego i badawczego obu uczelni.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w piątek 30 czerwca 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Dokument sygnowali: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras (UŚ) oraz prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (PŚ).

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Noras i prorektor Politechniki Śląskiej prof.  Janusz Kotowicz

Uczelnie zadeklarowały chęć współpracy przy realizacji projektów badawczych oraz organizacji konferencji i seminariów, jak również przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego realizatorem porozumienia będzie międzywydziałowa jednostka uczelni – Uniwersytecie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA).

Jednostka powstała między innymi w celu kształcenia w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Umożliwia np. prowadzenie badań dotyczących jakości powietrza, źródła zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się. Składa się z napowietrznego laboratorium wyposażonego w aparaturę pomiarową (balon) oraz laboratoriów stacjonarnych.

Porozumienie zawarte pomiędzy uczelniami umożliwi między innymi współpracę Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery z działającym na Politechnice Śląskiej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnicy spotkania

Fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.