facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”

Wydział Filo­lo­gicz­ny Uni­wer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach
24.09.2014 - 25.09.2014

24 i 25 września 2014 r. na Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach (pl. Sejmu Śląskiego 1) będzie trwać mię­dzy­na­ro­dowa kon­fe­ren­cja naukowa pt. „Teatr histo­rii lokal­nych”. Seminarium poświę­cone jest teatrowi środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiemu, zaj­mu­ją­cemu się lokal­no­ścią: histo­rią i toż­sa­mo­ścią miej­sca, w któ­rym funk­cjo­nuje, a także uwi­kła­niem w lokalną poli­tykę.

Konferencja będzie okazją do poruszenia następujących zagadnień:

  • Teatr jako forma mani­fe­sto­wa­nia toż­sa­mo­ści miej­sca, wspól­noty, regionu w opozy­cji do mecha­ni­zmów glo­ba­li­za­cji. Stra­te­gie utrwa­la­jące bądź roz­bi­ja­jące stereotypy;
  • Budo­wa­nie/​odzy­ski­wa­nie utra­co­nej tożsamości;
  • Teatr jako forma mani­fe­sto­wa­nia kul­tury mniejszości;
  • Poli­tyka pamięci i prak­tyki upa­mięt­nia­jące. Formy przy­wra­ca­nia pamięci miej­sca, ludzi, społeczności;
  • Doświad­cze­nie jed­nost­kowe wobec „pamięci zbiorowej”;
  • Teatr jako archi­wum alter­na­tywne do archi­wów ofi­cjal­nych. Rewi­zja histo­rii obligato­ryj­nie wpa­ja­nej w pro­ce­sie edu­ka­cji. Rekon­struk­cja historii;
  • Kre­owa­nie nowych histo­rii, mody­fi­ko­wa­nie histo­rii zastanych;
  • Uwi­kła­nie teatru w lokalną histo­rię i politykę;
  • Zaan­ga­żo­wa­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści w teatr. Wspól­no­to­twór­cza i tera­peu­tyczna rola teatru.


Pytania związane z konferencją należy kierować na adres e-mail: conferencelth@gmail.com.

Wydarzenie orga­ni­zowane jest przez Zakład Teatru i Dra­matu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uni­wer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach we współpracy z: Insty­tu­tem Wie­dzy Filmo­wej i Teatral­nej Sło­wac­kiego Insty­tutu Nauk, Kate­drą Stu­diów Teatral­nych, Fil­mo­wych i Medialnych Uni­wer­sy­tetu w Oło­muńcu oraz Węgier­skim Muzeum i Insty­tu­tem Teatru w Budapeszcie. Kon­fe­ren­cja odbywa się dzięki wspar­ciu finan­so­wemu Fun­du­szu Wyszeh­radz­kiego.

Szczegóły

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.