facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Medal Uniwersytetu Śląskiego

Medal Uniwersytetu Śląskiego to odznaczenie przyznawane osobom lub instytucjom, które poprzez swoją działalność szczególnie przyczyniły się do trwałego rozwoju Uczelni, zwłaszcza poprzez:

  • umacnianie wysokiej pozycji Uniwersytetu w kraju i za granicą przez podejmowanie inicjatyw promujących uczelnię w sferze życia publicznego,
  • radykalną poprawę infrastruktury budowlanej lub aparaturowej (nowe obiekty, istotna modernizacja podnosząca walory użytkowe i estetyczne obiektów, zakup unikalnej i kosztownej aparatury badawczej, itp.),
  • wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego o dzieła unikatowe, szczególnej wartości dla nauki i sztuki, wzbogacenie kolekcji dydaktycznych, muzealnych o okazy mające szczególną wartość dla nauki,
  • rozwój kadry naukowej poprzez trwałe fundowanie stypendiów doktorskich, naukowych lub inne formy wspierania doktorantów i pracowników Uczelni,
  • trwałe fundowanie stypendiów dla studentów,
  • darowizny na rzecz Uczelni istotnie poprawiające jej sytuację materialną,
  • inne wymierne i trwałe korzyści dla Uniwersytetu.

 

Wzór Medalu został zaprojektowany przez profesora Jerzego Fobera z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Wnioski o przyznanie Medalu przedstawiane są rektorowi jako przewodniczącemu Kapituły Medalu do ostatniego dnia lutego każdego roku. Senat podejmuje uchwałę o przyznaniu Medalu w głosowaniu tajnym po zasięgnięciu opinii Kapituły Medalu. Odznaczenie wręczane jest przez rektora podczas uroczystości z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego.

Laureatami Medalu są:

2013

Prof. Dr. Lothar Pikulik
(Uniwersytet w Trewirze)

2011

Prof. Manfred Neumann
(Uniwersytet w Osnabrück)

Prof. Gunnar Borstel
(Uniwersytet w Osnabrück)

2008

Piotr Uszok
(prezydent Katowic)

Kazimierz Górski
(prezydent Sosnowca)

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.