facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Materiał potencjalnie zakaźny - procedura

I N F O R M A C J A

dot. postępowania w przypadku wystąpienia narażenia zawodowego na materiał potencjalnie zakaźny.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2017 z dnia 04-07-2017 Rektora UŚ w sprawie procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku wystąpienia narażenia zawodowego na materiał potencjalnie zakaźny należy zapoznać się z procedurą postępowania stanowiącą załącznik do powyższego zarządzenia.

 

Pracownik, który uległ ekspozycji powinien bezzwłocznie skontaktować się
z lekarzem specjalistą chorób zakaźnych - celem uzyskania porady dotyczącej dalszego postępowania.

 

Konsultacje świadczone są całodobowo w następujący sposób:

a) w Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS (w godzinach od 8.00-15.00);

b) przez lekarza dyżurnego Oddziału Zakaźnego (od godziny od 15.00-8.00).

 

Konsultacje, o których mowa wyżej przeprowadzane są w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10.

 

Pracownik kierowany jest na konsultacje na podstawie pisemnego skierowania (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej procedury) wystawionego przez bezpośredniego przełożonego.

Skierowanie o którym mowa powyżej winno zawierać:

a) datę wystawienia (dzień ekspozycji),

b) dane identyfikacyjne pracownika;

c) opis zdarzenia oraz czynnika ryzyka zakażenia;

d) tytuł i nr umowy będącej podstawą zlecenia wizyty;

e) podpis i pieczątka Kierującego.

 

W przypadku braku możliwości uzyskania skierowania należy podać nr umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem a Szpitalem tj. CRU / 2130 / 2017 z dnia 18.07.2017r. w sprawie realizacji procedur po ekspozycji na zakażenie czynnikami biologicznymi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.